Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Containers, Quantities, and Money - Đồ đựng, số, tiền


 
carton.jpg
carton
container.jpg
container
package.jpg
package
tub.jpg
tub
 
jar.jpg
jar
roll.jpg
roll
box.jpg
box
pump.jpg
pump
 
tube.jpg
tube
bar.jpg
bar
glass.jpg
glass
coins.jpg
coins
 
penny.jpg
penny
nickel.jpg
nickel
dime.jpg
dime
quarter.jpg
quarter

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.