Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
The Supermarket - Siêu thị


 
freezer.jpg
freezer
milk.jpg
milk
shelf.jpg
shelf
scale.jpg
scale
 
produce.jpg
produce
aisle.jpg
aisle
bread.jpg
bread
beverages.jpg
beverages
 
bin.jpg
bin
customer.jpg
customer
snacks.jpg
snacks
receipt.jpg
receipt
 
cashier.jpg
cashier
groceries.jpg
groceries
bag.jpg
bag

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.