Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Meat, Poultry, and Seafood 1 - Thịt, đồ biển


 
beef.jpg
beef
roast.jpg
roast
steak.jpg
steak
pork.jpg
pork
 
sausage.jpg
sausage
chops.jpg
chops
bacon.jpg
bacon
ham.jpg
ham
 
wing.jpg
wing
chicken.jpg
chicken
fish.jpg
fish
lobster.jpg
lobster
 
shrimp.jpg
shrimp
crab.jpg
crab
bay_scallops.jpg
bay scallops
canal_shrimp.jpg
canal shrimp
 
crayfish.jpg
crayfish
Dublin_Bay_prawn.jpg
Dublin Bay prawn

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.