Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Cancelling a door-to-door sales contact - Huỷ một hợp đồng mua bán với người chào hàng lưu độngGentlemen

The purpose of this certified letter is to cancel the order I placed yesterday with one of your door-to-door salesmen for a set of encyclopedias. He was pushy; I was gullible, and the morning after, I had cause to regret my action.
Fortunately a neighbor pointed out that there was recourse. The Attorney General’s office informed me that the law allows a 3-day “cooling off” period in this state during which buyers may rescind orders placed through door-to-door salespersons. I am enclosing with this letter (for which I have a return receipt) a copy of the contact for the purchase. I also have directed my bank to stop payment on the check I wrote for the down payment.
I’m assured this will conclude the matter. I regret the inconvenience caused you. It has been a sobering lesson for me and one which I’ll never repeat.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa quí ông

Mục đích của bức thư có chứng thực này là để thôi không mua một bộ tự điển bách khoa mà hôm qua tôi đã đặt hàng với một người chào hàng lưu động của quí ông. Anh ta rất là vồn vã, tôi thì cả tin, và sáng hôm sau, tôi đã có cơ sở để hối tiếc hành động của mình.
Rất may, một người hàng xóm đã chỉ cho tôi thấy là vẫn còn chỗ để mà gõ cửa. Phòng Chưởng lý cho tôi biết là ở tiểu bang này. Luật pháp cho phép người mua được quyền huỷ bỏ những đơn đặt hàng đã đặt với người chào hàng lưu động trong vòng ba ngày sau khi đặt. Tôi gửi kèm với bức thư này (tôi có giất hồi báo cho nó( một bản sao của tờ hợp đồng mua. Tôi cũng đã báo cho ngân hàng của tôi ngưng không chi trả cho tắm ngân phiếu mà tôi đã viết để xuất tiền mặt.
Tôi tin chắc như vậy là mọi việc đã ổn. Rất tiếc là đã làm phiền quí ông. Nay là một bài học cảnh giác giúp cho tôi luôn tỉnh táo, một bài học mà tôi sẽ không bao giờ lặp lại.

Chân thành,
Views: 14339   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.