Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Billing error on bank charge - Nhầm lẫn trong cân đối ngân hàngGentlemen

Please note the discrepancy between one item on my latest monthly statement and the corresponding receipt issued by the store at the time of the transaction (copies enclosed).
As the copy indicates, on May 25 I made a purchase from Green & Green for $302.17. Inexplicably, the monthly invoice shows $312.84 for that transaction.
I believe the new balance should be $423.15, not $433.82 as shown. If you agree, please issue a corrected bill.
I would appreciate your prompt attention to this matter since I am going on vacation next week and do not wish to incur finance charge.

Thank you,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa quí ông,

Xin quí ông ghi nhận sự không nhất quán giữa một khoảng chi trên bằng quyết toán ngân hàng của tôi và biên nhận tương ứng do cửa hàng cấp khi mua (đính kèm bản sao).
Như bản sao cho thấy, ngày 25.05 tôi đã mua ở cửa hàng Green & Green hết 302.17USD. Không hiểu tại sao đơn hàng gửi hàng tháng lại ghi 312.84USD cho khoản chi này.
Tôi nghĩ số thành mới phải là 423.15USD, chứ không phải 433.82USD như đã ghi. Nếu nhất trí thì xin quí ông cấp lại cho tôi một biên nhận đúng.
Tôi rất mong quí ông xem xét giải quyết vấn đề này ngay vì tôi sẽ đi nghỉ vào tuần sau và không muốn phải hao tiền.

Cám ơn,
Views: 13019   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.