Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Why haven’t you written? - Tại sao bạn đã không viết thưDear Theresa,

I know there’s not a postal strike. I know that paper is still available in all 50 states. All the stores seem to have ample supplies of pens and pencils. The post office is still selling stamps. So why haven’t I heard from you in three months?
There can only be two reasons – either you have been kidnapped and are being held hostage in a small and cage, or you have given up letter writing for Lent. If you’ve been kidnapped I will be glad to chip in toward the ransom. On the other hand, let me remind you that Lent ended a month ago.
If this idiotic letter doesn’t prod a response, I’ll really get depressed. I’m waiting to hear from you!
Impatiently,

Bài dịch mang tính tham khảo

Theresa thân yêu,

Anh biết là ngành bưu điện không có đình công. Anh biết là giấy viết thư vẫn còn nay cả 50 triệu bang. Tất cả các cửa hiệu hình như là vẫn còn nay bức mực. Bưu điện vẫn bán tem. Thế sao anh lại chẵng được một tí tin tức gì của em đã ba tháng nay?
Chỉ có thể vì hai lý do – hoặc là em đã bị bắt cóc và đang bị giữ làm con tin trong một cũi con, hoặc là em đã thôi không viết thư cho Lent nữa. Nếu em bị bắt cóc thì anh sẽ rất vui sướng được lo tiền chuộc. Còn nếu thế kia, thì cho anh nhắc với em là Lent đã “không còn tồn tại” từ một tháng trước.
Nếu bức thư ngu xuẫn này không được đoái hoài cho một câu trả lời thì thật là anh sẽ buồn ghê lắm. Anh rất nóng lòng mong tin em!

Sốt ruột lắm cơ!
Views: 14733   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.