Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Reserving A Table By Phone - Đặt bàn bằng điện thoại .A: Bellavista, may I help you?
B: Hello. What time does your buffet dinner start this evening?
A: At 6 0'clock sir. And we close at 11.00.
B: Ok, I'd like to reserve a table for two, please.
A: For what time, sir?
B: Around 7 O'clock
A: OK. Could I have your name, please?
B: Yes. Hilary Bower.
A: A table for two for this evening at 7 for Mr. Hilary Bower?
B: That's right.
A: Thank you, then sir.
B: Thank you, bye bye.

Bài dịch mang tính tham khảo

A : Bellavista đây , tôi có thể giúp gì anh ?
B : Xin chào . Tối nay bữa tiệc đứng của các anh bắt đầu lúc mấy giờ ?
A : Vào 6 giờ . Và chúng tôi sẽ đóng cửa lúc 11 giờ .
B : Được rồi , tôi muốn đặt một bàn cho 2 người .
A : Vào mấy giờ ạ ?
B : Chừng 7 giờ gì đó .
A : Được rồi , làm ơn cho biết quý danh ?
B : Vâng . Hilary Bower .
A : Một bàn cho hai người vào lúc 7 giờ tối nay dành cho ngài Hilary Bower ?
B : Chính xác .
A : Cảm ơn ngài .
B : Cảm ơn , tạm biệt .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 19065   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.