Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Do you have change for a dollar? - Anh có tiền lẻ để đổi 1 đô la không ?Michaela wants to take the bus, but she finds herself short of small change, so she asks her friend Brian if he has some.

Michaela: Do you have change for a dollar?
Brian: Yes, you're in luck. I do have some. What do you need it for?
Michaela: I need some change for the bus.
Brian: How do you want it?
Michaela: I need a couple of quarters and five dimes.

Bài dịch mang tính tham khảo

Michaela muốn bắt xe buýt , nhưng cô ấy tìm trong người rất ít tiền lẻ , vì thế cô hỏi người bạn Brian nếu anh ấy có một ít .

Michaela : Anh có tiền lẻ để đổi 1 đô la không ?
Brian : Vâng , cô may mắn đấy . Tôi có một ít đây . Cô cần nó để làm gì ?
MIchaela : Tôi cần một ít để trả tiền xe buýt .
Brian : Cô muốn bao nhiêu ?
Michaela : Tôi cần 2 đồng 25 cent và 5 đồng 10 cent .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 44764   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.