Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Can you break a twenty-dollar bill? - Anh có thể đổi cho tôi 20 đô la tiền lẻ không ?Jackie has a 20-dollar bill and wants to break it so that she may have some smaller bills and change for the laundry.

Cashier: How can I help you, Miss?
Jackie: Could you break a 20 for me?
Cashier: Sure. How do you want it?
Jackie: Could I have two 5's and the rest in ones?
Cashier: Well, I have some 5's, but I don't have enough 1's. Are quarters fine with you?
Jackie: Oh, that's even better! In that case, I won't have to worry about the small change for the laundry.
Cashier: Here you go!
Jackie: Thanks a million!

Bài dịch mang tính tham khảo

Jackie có một tờ giấy bạc 20 đô la và muốn đổi nó ra vì thế cô ấy có thể có ít giấy bạc nhỏ hơn và phụ tiền cho khách ở tiệm giặt là .

Người thu ngân : Tôi có thể giúp gì cô , thưa cô ?
Jackie : Anh có thể đổi cho tôi tờ 20 đô la thành tiền lẻ không ?
Thu ngân : Tất nhiên rồi . Cô muốn đổi thế nào ?
Jackie : Tôi muốn hai tờ 5 đô và còn lại là một đô
Thu ngân : À , tôi có một số tờ 5 đô , nhưng không có đủ các tờ một đô . Đồng 25 cent có được không ?
Jackie : Ồ , nó còn tốt hơn ấy chứ ! Trong trường hợp này , tôi sẽ không phải lo lắng về các khoản tiền nhỏ để phụ cho khách trong tiệm giặt nữa .
Thu ngân : Của cô đây !
Jackie : Cảm ơn rất nhiều !


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 85213   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.