Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Seafood 2 - Đồ biễn


 
filet.jpg
filet
ayu.jpg
ayu
chinook_salmon.jpg
chinook salmon
coho_salmon.jpg
coho salmon
 
escobar.jpg
escobar
mackerel.jpg
mackerel
pink_salmon.jpg
pink salmon
sardines.jpg
sardines
 
smelt.jpg
smelt
Spanish_mackerel.jpg
Spanish mackerel
abalone.jpg
abalone
geoduck_clam.jpg
geoduck clam
 
periwinkle.jpg
periwinkle
sea_scallop.jpg
sea scallop
surf_clam.jpg
surf clam
surimi.jpg
surimi

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.