Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Seafood 1 - Đồ biễn


 
cobia.jpg
cobia
grouper.jpg
grouper
lingcod.jpg
lingcod
mahi-mahi.jpg
mahi-mahi
 
marlin.jpg
marlin
pomfret.jpg
pomfret
pompano.jpg
pompano
sheepshead.jpg
sheepshead
 
striped_bass.jpg
striped bass
tilapia.jpg
tilapia
anchovies.jpg
anchovies
basa.jpg
basa
 
carp.jpg
carp
catfish.jpg
catfish
spiny_eel.jpg
spiny eel
sturgeon.jpg
sturgeon

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.