Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Clothes, Jewelry - Quần áo, nữ trang
Clothing 2 - Quần áo


 
sole.jpg
sole
shoelace.jpg
shoelace
wallet.jpg
wallet
sneakers.jpg
sneakers
 
buckle.jpg
buckle
sandal.jpg
sandal
loafer.jpg
loafer
tie.jpg
tie
 
shoe.jpg
shoe
ice_skate.jpg
ice skate
sandals.jpg
sandals
slipper.jpg
slipper
 
sneaker.jpg
sneaker
sock.jpg
sock
yarn.jpg
yarn
loafers.jpg
loafers

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.