Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Please click on your answer.

Chọn từ thích hợp.


Your browser doesn't support EMBED, but you can still listen to the background sound of this page by<a href="sound/vocabulary/fold.mp3"> clicking here.</a>

Nghe từ vựng          

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
a)
b) Viên Gia Vị Vịt Tiềm
c) miền đất gồ ghề; sân bâi gồ ghề
d) hạt hột (của chuỗi hạt)
e) gấp, xếp


Next game

Chọn game mới

Learn Vocabularies - Học từ vựng 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.