Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Please click on your answer.

Chọn từ thích hợp.


Your browser doesn't support EMBED, but you can still listen to the background sound of this page by<a href="sound/vocabulary/wet.mp3"> clicking here.</a>

Nghe từ vựng          

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
a) Bột Gia Vị Bún Bò Huế
b) cái nạo
c) ẩm ướt; có mưa
d) con cáy
e) sinh vật trôi nổi


Next game

Chọn game mới

Learn Vocabularies - Học từ vựng 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.