Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ


Please click on your answer.
Mời bạn chọn câu giải thích đúng nhấtVocabulary - Từ Vựng: dioecia
a) (n.) Alt. of Alchymy
b) (n. pl.) A Linnaean class of plants having the stamens and pistils on different plants.
c) (v. t.) See Maltreat.
d) (n.) A traveler by some established conveyance, as a coach, steamboat, railroad train, etc.
e) (v. i.) To be or act in conformity, or by way of accommodation, correspondence, relation, or proportion; to conform; to correspond; to suit; -- usually with to.Next game

Chọn game mới

Learn Vocabularies - Học từ vựng 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.