Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 55 - Anh Ngữ sinh động bài 55Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động, New Dynamic English, bài 55. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học, quí vị luyện nghe hiểu bằng cách nghe một câu hỏi, sau đó nghe một mẩu đàm thoại mà câu trả lời nằm trong mẩu đàm thoại ấy, rồi nghe lại câu hỏi và thử trả lời khi nghe tiếng chuông. Khi nghe câu trả lời đúng, quí vị lập lại. Sau đó, quí vị nghe Gary Engleton chỉ cách dành chỗ trước ở nhà hàng và cách xin hủy bỏ hẹn trước.

CUT 1

Language Focus: Questions Based on Dialog.
Larry: Questions. Listen to the questions.
Eliz: How many people will attend the lunch meeting?(short pause)
Larry: Now listen to the dialog.

Woman: Jackson Grill. Can I help you?
Epstein: Yes, I’d like to make a reservation for tomorrow at 12:00.
Woman: For how many people?
Epstein: There will be three of us.

Eliz: How many people will attend the lunch meeting?(ding)( pause for answer)
Eliz: There will be three people: Mr. Epstein, Mr. Blake and Ms. Graham.(short pause)

Larry: Listen to the question.

Eliz: Is there a table available at 12:00?(short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Woman: Let’s see. I’m sorry, but I don’t have a table at 12:00.
Woman: I do have a table at 12:15.
Woman: How would that be?
Epstein: That would be just fine.

Larry: Listen to the question again and say your answer after the bell.
Eliz: Is there a table available at 12:00?(ding) (pause for answer)
Eliz: No. There isn’t a table available at 12:00.
Eliz: But there is one available at 12:15.(short pause)

MUSIC

Vietnamese explanation

Trong phần mách giúp về văn hóa, quí vị nghe Gary chỉ cách dành chỗ trước tại nhà hàng, Culture Tips - Making Reservations. Today’s Culture Tip answers the question: How do I make a reservation at an American restaurant? Hôm nay, mục mách giúp trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để dành chỗ trước ở một nhà hàng Mỹ?”

To cancel a reservation=bỏ buổi hẹn trước.
As soon as possible=càng sớm càng tốt.
What if my plans change?=Thế nếu dự tính của tôi thay đổi thì làm thế nào?
They’ll ask for your name, the time, and the number of people in your group=Họ sẽ hỏi tên bạn, ngày giờ hẹn ăn, và số thực khách trong nhóm của bạn.
Some restaurants will try to call you if you don’t show up=Một vài nhà hàng còn tìm cách gọi điện thoại cho bạn nếu bạn không đến.
Show up=đến (dự).
Popular=nổi tiếng.

CUT 2

Culture tips: Making Reservations.

Larry: Culture tips.

Eliz: Hello, everyone, and welcome again to “Culture Tips” with Gary Engleton.
Gary: Welcome, everybody!
Eliz: Well, Gary, we have an e-mail question about American restaurants.
Gary: What’s the question?
Eliz: The question is:”How do I make a reservation at an American restaurant?”
Gary: It’s not difficult.. They’ll ask for your name, the time, and the number of people in your group. Some very popular restaurants will also ask for your phone number.
Eliz: Why is that?
Gary: So that they can call you on the day of your reservation to confirm the reservation.
Eliz: What if my plans change? What if I have to change or cancel the reservation?
Gary: Then you should call the restaurant as soon as possible. Some restaurants will try to call you if you don’t show up.
Gary: So it’s important to cancel if you cannot be there.
Eliz: Thank you, Gary!
Gary: My pleasure!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Tiếp theo đây là phần tập làm đủ câu. Quí vị nghe một câu còn thiếu một phần; quí vị hãy điền cho câu đầy đủ ý nghĩa bằng chữ hay nhóm chữ vừa học. Sau đó, khi nghe câu trả lời đúng, quí vị hãy lập lại.

CUT 3

Language Focus: Sentence Completion.

Larry: Sentence completion.
Larry: Listen. Complete the sentence.
Eliz: When you make a reservation, the restaurant will always ask you for your name, the time for the reservation, and...(ding) (pause for answer)
Eliz:...the number of people in your group.
Eliz: They will always ask you for the number of people in your group.
Eliz: If you have a reservation, and you cannot go to the restaurant, you should... (ding) (pause for answer)
Eliz:...cancel the reservation.
Eliz: You should cancel the reservation.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Business dialog: Canceling a reservation. Đàm thoại thương mại: Hủy bỏ chỗ dành trước.
Trong đoạn kế tiếp, ta nghe Susan Weatherby hủy bỏ chỗ dành trước ở nhà hàng Softstone Cafe vì bà sẽ đi vắng.
We’ll be listening to a woman canceling a reservation=chúng ta sẽ nghe một bà gọi điện thoại hủy bỏ chỗ hẹn trước tại nhà hàng.
Out of town=đi ra khỏi tỉnh mình ở, đi vắng xa.
Later in the month=vào dịp khác trong tháng.
I’m very sorry, but I’m going to have to cancel the reservation=tôi rất ân hận, nhưng tôi phải hủy bỏ buổi hẹn ăn.
Would you like to make a reservation for another time?= Bà có muốn dành chỗ trước vào hôm khác không?
I’m not exactly sure when I will be back=tôi không chắc này nào trở về.
Sometime=vào một hôm nào đó.
I appreciate your calling=cám ơn bà đã gọi cho hay.

 

CUT 4

Business Dialog: Canceling a reservation.

 

Eliz: Let's listen to today's Business Dialog. We’ll hear a woman canceling a restaurant reservation.
[Tiếng điện thoại]
Man: Softstone Cafe. How can I help you?
Woman: Yes, this is Susan Weatherby. I have a reservation for Thursday evening, the 21st, at 8:00.
Man: For four people? Yes, I have it here.
Woman: Well, I’m very sorry, but I am going to have to cancel the reservation. I’ll be out of town that week.
Man: OK, I see. Would you like to make a reservation for another time, later in the month?
Woman: Well, I’m not exactly sure when I’ll be back.
Man: OK. I’ve canceled your reservation for the 21st. I appreciate your calling.
Woman: No problem. I look foward to coming to your restaurant sometime next month.
Man: We’ll be looking forward to seing you. Thanks again for calling.
Woman: Thank you.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Tiếp sau đây là phần thực tập. Quí-vị nghe rồi lập lại những câu vừa nghe ở đoạn trước. Đó là ba câu dài. Quí vị sẽ nghe từng phần. Nghe nguyên câu trước:

I have a reservation for Thursday evening, the 21st, at 8:00.=Tôi có bàn dành trước vào tối thứ Năm, ngày 21, lúc 8 giờ.
Bây giờ nghe từng phần nối thêm vào cuối câu.
-At 8:00
-the 21st, at 8:00
-Thursday evening, the 21st, at 8:00
-I have a reservation for Thursday evening, the 21st, at 8:00.
Tương tự:
I’m very sorry, /but I’m going to have/ to cancel/ the reservation.
Would you like to /make a reservation/ for another time/ later in the month?

MUSIC

CUT 5

Language Focus: Focus on Functions: Making and canceling reservations.
Larry: Focus on Functions. Reservations.
Larry: Listen and repeat.
Eliz: I have a reservation.(pause for repeat)
Eliz: I have a reservation for Thursday evening, the 21st.(pause for repeat)
Eliz: I have a reservation for Thursday evening, the 21st, at 8:00.(pause for repeat)
Eliz: I’m very sorry.(pause for repeat)
Eliz: I’m very sorry, but I’m going to have to cancel.(pause for repeat)
Eliz: I’m very sorry, but I’m going to have to cancel the reservation. (pause for repeat)
Eliz: Would you like to make a reservation?(pause for repeat)
Eliz: Would you like to make a reservation for another time?(pause for repeat)
Eliz: Would you like to make a reservation for another time later in the month?(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần sắp tới, ta nghe Gary chỉ cách hẹn chỗ trước ở nhà hàng; ông cũng chỉ cho ta cách xin lỗi (make an apology), cách yêu cầu ( make a request), cách hỏi lại cho chắc (confirm a reservation, ask for confirmation). An apology=lời xin lỗi (plural: apologies)

I’d like=tôi muốn.
I’m sorry= tôi ân hận
Could ...Could we have a quiet table, please? =Xin cho chúng tôi một bàn yên tĩnh, được không?

CUT 6

UPBEAT MUSIC

Larry: Gary's tips: Review: Reservations.
Larry: Larry’s Tips.
Eliz: Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about restaurant reservations. We’ll see that the people use a lot of language functions we’ve been studying: requests, apologies, confirmations.
In Mr. Epstein’s conversation, we heard him making a reservation at the Jackson Grill.
He begins with a request, using the expression “I’d like...”

Epstein: Yes, I’d like to make a reservation for tomorrow at 12:00.
Gary: The woman at the restaurant makes an apology, beginning with “I’m sorry, but...”
Woman: I’m sorry, but I don’t have a table at 12:00.

Gary: She then asks for confirmation, using the expression “How would that be?”

Woman: How would that be?
Epstein: That would be just fine.

Gary: He then requests a quiet table, using the expression “Could we...?”

Epstein: Could we have a quiet table, if possible?
Epstein: We’ll be discussing business.
Woman: I’m sure we can arrange that.

Gary: Finally, the woman confirms the reservation, by repeating back the information.

Woman: OK, Mr. Epstein. We’ll see you tomorrow, Wednesday, at 12:15.
Gary: Thank you for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time.
Eliz: Thanks, Gary.

MUSIC

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 55 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 8203   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.