Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 41 - Anh Ngữ sinh động bài 41Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài thứ 41. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ.

Chủ đề của bài học hôm nay là câu Where Do You Live? Bạn ở đâu? Bài học hôm nay chú trọng về cách nói chuyện về tình trạng nơi ở, và đời sống của mình, housing and living conditions. Cũng nghe lại bảng mẫu tự ABC và cách đánh vần khi gọi qua điện thoại.

Phần đầu quí vị nghe Kathy nói với Max về ông Henry Thornton, một thương-gia, chủ tịch công ty của ông. Quí vị sẽ nghe mấy chữ mới như:

A businessman = thương-gia, nhà kinh-doanh.
Company = công ty
president (không viết hoa) = chủ tịch một cơ sở.
How do you spell that? = Bạn đánh vần chữ đó thế nào?

MUSIC

CUT 1

Larry: Today’s unit is Where Do You live? This program focuses on housing and living conditions. How Do you spell that?

MUSIC

Max: Hi, Kathy. How are you today?
Kathy: Oh, not bad. And you?
Max: I’m fine, thanks. Who do we have with us today?
Kathy: Today we’ll be talking with Henry Thornton.
Mr. Thornton is a businessman.
Max: Thornton? How do you spell that?
Kathy: It’s T-H-O-R-N T-O-N.
Max: I see. Thorn-ton.
Kathy: That’s right.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION:

Trong phần tới quí vị nghe và lập lại bảng mẫu tự ABC.

CUT 2

Language Focus. Listen and repeat. The Alphabet.

Larry: The Alphabet
Larry: Listen and repeat.
Max: A(short pause)
Max: B(short pause)
Max: C(short pause)
...(Max says all the letters of the alphabet)
Max: X(short pause)
Max: Y(short pause)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới Kathy phỏng vấn Henry Thornton, chủ tịch công ty Titanic Limited ở thành phố Seatle, tiểu bang Washington ở miền tây Hoa Kỳ. Titanic Limited là tên công ty của ông Thornton. Titanic cũng là tên chiếc tầu thủy lớn của Anh chở hành khách bị đắm vì đâm vào băng ở Atlantic Ocean năm 1942.

Limited = giới hạn [chữ Limited hay Ltd đặt sau tên công ty để chỉ giới hạn liên lụy (bồi-thường) của các cổ phần viên tới mức tối đa là tổng số vốn của công ty].

Located = toạ lạc.
Where’s your company located? = công-ty của ông ở đâu?
Expensive = đắt
Mr. Thornton lives in an expensive house =ông Thornton ở trong một toà nhà đắt tiền.
He has his own company = ông có công-ty riêng của ông.
I work for myself = tôi làm cho mình [=tôi là chủ].

CUT 3:

Interview: Henry Thornton: Where do you live?
Larry: Interview
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Henry Thornton. Good morning, Mr. Thornton.
Thornton: Good morning, Kathy.
Kathy: Mr. Thornton, I’d like to ask you a question.
Henry: Yes.
Kathy: What do you do?
Henry: What do I do? I’m a businessman.
Kathy: Where do you work? I mean, who do you work for?
Henry: I work for myself.
I have my own company.
Kathy: What’s the name of your company?
Henry: It’s Titanic Limited.
Kathy: Titanic? How do you spell that?
Henry: T-I-T-A-N-I-C. Like the ship.
Kathy: What do you do?
Henry: What do I do? I’m the president.
Kathy: The president?
Henry: Yes, I’m the president of my own company.
Kathy: Where is your company located?
Henry: It’s in Seatle.
Kathy: Do you live in Seatle?
Henry: Yes, I do.
Kathy: With your family?
Henry: Well, my mother and father live in Seatle.
But I don’t live with them.
Kathy: Where do you live?
Heenry: I live in a large house. A very expensive house!
Kathy: I see. Thank you.
Henry: You’re welcome.
Kathy: Our guest is Henry Thornton. We’ll talk more after our break.
This is New Dynamic English.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần sắp tới, quí vị nghe một câu rồi lập lại.

CUT 4

Language Focus. Repeat with a beat: How do you spell that?
Larry: Listen and repeat.
Kathy: His name is Henry Thornton.(pause and repeat)
Max: How do you spell Henry?(pause and repeat)
Kathy: It’s H-E-N-R-Y, Henry.(pause and repeat)
Max; How do spell Thornton?(pause and repeat)
Kathy: T-H-O-R-N T-O-N, Thornton. (pause and repeat)
Kathy: Her name is Sara Scott.(pause for repeat)
Max: How do you spell Sara?(pause for repeat)
Kathy: It’s S-A-R-A, Sara.(pause for repeat)
Max: How do you spell Scott?(pause for repeat)
Kathy: It’s S-C-O-T-T, Scott.(pause for repeat)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe một thính giả gọi điện thoại vào đài hỏi về ông HenryThornton. Quí vị sẽ nghe những câu như: ARE YOU MARRIED? = Ông/bà/bạn lập gia đình chưa? DO YOU LIVE ALONE?Ông sống một mình? GIRLFRIEND = bạn gái.

MUSIC

CUT 5:

Telephone: Are you married? Do you live alone?

Larry: Telephone.
Kathy: We’re back with our guest Henry Thornton.
Mr. Thornton is a businessman from Seatle.
Let’s take a call.
Hello. You’re on the air with New Dynamic English.
Female Caller: Hello.
My name is Susan.
I’m from Boston.
I have a question for Mr. Thornton.
Henry: Yes, go ahead.
Female Caller: Are you married?
Henry: Excuse me?
Female Caller: Are you married?
Henry: No. No, I’m not.
Female Caller: Do you live alone?
Henry: Yes, I do.
Female Caller: No wife? No girlfriend?
Henry: That’s right. But I do have a lot of money.
Female Caller: Well, good luck.
Kathy: Thank you for calling.
Mr. Thornton. Thank you for being a guest on our show.
Henry: Thank you for inviting me.
Kathy: Let’s take a short break.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Tiếp theo đây là phần thực tập. Quí vị nghe câu hỏi rồi trả lời khi nghe tiếng chuông. Sau đó quí vị lập lại câu trả lời đúng. Nhớ là ngôi thứ ba số ít của live là lives. Phân biệt cách đọc live(sống) [i ngắn] và leave(rời khỏi), để lại [i dài]. Ex: Mr. Thornton lives in Seatle. Is Mr. Blake going to leave for San Francisco? The caller didn’t leave any message.

MUSIC

CUT 6

Language Focus. Listen and answer: Who lives in a house?

Larry: Listen and answer. Sara Scott or Henry Thornton?
Max: Who lives in Seatle?(ding) (pause for answer)
Max: Henry Thornton lives in Seatle.(short pause)
Max: Who lives in Chicago?(ding)(pause for answer)
Max: Sara Scott lives in Chicago.(short pause)
Max: Who lives in an apartment?(ding)(pause for answer)
Max: Sara Scott lives in an apartment.(short pause)
Max: Who lives in a house?(ding)(pause for answer)
Max: Henry Thornton lives in a house.(short pause)
Max: Who lives alone?(ding)(pause for answer)
Max: Henry Thornton lives alone.(short pause)
Max: Who lives with her sister?(ding)
Max: Sara Scott lives with her sister.(short pause)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí-vị nghe Phần Đàm Thoại Hằng Ngày Daily Dialog (part 3) (phần 3). FIRM = tổ hợp luật-sư.MEET = gặp. I’d like to meet her = tôi muốn gặp cô ta.

MUSIC

CUT 7

Larry: Daily Dialog: At a Party (part 3)
Larry: Listen to the conversation.[Tiếng ồn trong buổi tiệc]
Man 1: Oooh. Who’s she?(short pause)
Man 2: Oh, that’s Tina Harrison.(short pause)
Man 1: Is she married?(short pause)
Man 2: No, she isn’t.(short pause)
Man 1: Really? What does she do?(short pause)
Man 2: She’s a lawyer.(short pause)
Man 1: Where does she work?(short pause)
Man 2: At Ford McKenzie.(short pause)
Man 1: Oh, that’s a big firm!(short pause)
Man 1: Where does she live?(short pause)
Man 2: She lives in Washington.(short pause)
Man 1: In an apartment?(short pause)
Man 2: No, she has a small house.(short pause)
Man 1: Really. I’d like to meet her.(short pause).

Larry: Listen and repeat.

Man 1: Where does she live?(pause for repeat)
Man2: She lives here in Washington.(pause for repeat)
Man1: In an apartment?(pause for repeat).
Man2: No, she has a small house.(pause for repeat)
Man1: Really. I’d like to meet her.(pause for repeat)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Quí vị vừa học xong bài 41 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 9053   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.