Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 34 - Anh Ngữ sinh động bài 34Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động, New Dynamic English, bài thứ 34. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.

Chủ đề của bài học hôm nay là phần LANGUAGE FOCUS—QUESTIONS BASED ON DIALOG—Nghe một câu hỏi trước; sau đó nghe một mẩu đàm thoại, rồi nghe lại câu hỏi mà câu trả lời nằm trong nội dung mẩu đàm thoại vừa nghe.

Xin để ý đến tên, số điện thoại.

Trước hết xin nghe rồi trả lời.

 

 

 

 

 

 

CUT 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larry: Questions.
Listen to the questions.
Eliz: What is the name of the man who is calling? (pause for repeat)
Larry: Now listen to the dialog.

Arnold: Advanced Technologies.
Schmidt: Yes, this is Hans Schmidt of Omnitech.
May I please speak to Mr. Michael Epstein?
Arnold: One moment, please.

Eliz: What is the name of the man who is calling? (ding) (pause for answer)
Eliz: His name is Schmidt. (short pause)

Larry: Listen to the question.
Eliz: How do you spell Schmidt? (pause for answer)

Arnold: Certainly. Could you spell your name for me?
Schmidt: Yes. It's Hans, H A N S. Schmidt, S C H M I D T.
Arnold: S C H M I D T?
Schmidt: Yes, that's right.

Eliz: How do you spell Schmidt? (ding) (pause for answer)
Eliz: S C H M I D T. (short pause)

 

 

 

MUSIC

 

 

Vietnamese explanation

 

 

 

 

 

 

Trong phần tới quí vị nghe Gary chỉ cách tránh hiểu nhầm khi nhắn lại trong điện thoại.

 

ASPECT=khiá cạnh.
KEY WORD=chữ chủ chốt, quan trọng.
TO PREVENT PROBLEMS FROM HAPPENING =tránh không để vấn đề khó khăn xảy ra.
BREAK THE NUMBERS INTO SMALL GROUPS=chia số điện thoại thành nhóm nhỏ.
CONFIRM ALL INFORMATION=xác nhận lại tất cả tin tức.

 

 

CUT 2

 

Culture tips: Leaving a Message.

 

Larry: Culture tips.
Eliz: Hello again, We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our e mail questions, Gary.
Gary: Okay.
Eliz: Well Gary, today we have an e mail about a very important aspect of using phones.
The question is,";Sometimes when I leave a message, the person I'm calling gets incorrect information.”
What can I do to prevent problems?
Gary: That's a very good question.
The key word in the question is “prevent.” You have to prevent problems from happening.
Eliz: How do you do that?
Gary: Well, with a good receptionist, it's very easy. A good receptionist will ask you if you like to leave a message. Then the receptionist will repeat everything that you say.
Eliz: So a good receptionist confirms all information.
Gary: Yes, that's right.
Eliz: What if you get a poor receptionist?
Gary: Well, first, you may have to say,";I'd like to leave a message,” if the receptionist doesn't offer to take a message. And if the receptionist doesn't repeat all information, then you have to confirm it.
For example, after you give the receptionist the name of your hotel, you can say,";Would you like me to spell it?” or “Would you like me to repeat that?
Eliz: That's good advice.
Gary: Another tip is to speak slowly and pronounce everything clearly. For telephone numbers, break the numbers into small groups, like 415...234...46...98.
You can avoid problems by confirming all information.
Eliz: Gary, thank you again for your good advice.
Gary: My pleasure.

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIC

 

 

 

 

 

 

Vietnamese explanation

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đây là phần thực tập, nói cho đủ số điện thoại vừa nghe.

 

 

 

 

 

 

 

CUT 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Language Focus: Practice Confirming Information. Larry: Listen carefully. Practive confirming information. Finish the sentences.
Woman:My phone number is 573 6042
Eliz: That 583... (ding) (pause for answer)
Eliz: That's 573 6042.
Man: My number is 697 2852.
Eliz: That's 697... (ding) (pause for answer)
Eliz: That's 697 2852.
Woman: Let me give you my phone number: It's 606 9357.
Eliz: That's 606... (ding) (pause for answer)
Eliz: That's 606 9357.

 

 

 

 

 

 

MUSIC

 

 

 

 

 

 

 

Vietnamese explanation

 

 

 

 

 

 

Business dialog: Leaving a Message.
Trong đoạn kế tiếp ta nghe Ms. Milton để lại lời nhắn cho ông Webber.

Could you please ask Mr. Webber to call me back before 5:00 today?
Xin ông nói với ông Webber gọi điện thoại cho tôi trước 5 giờ chiều nay.
Would you please spell your last name?
Xin bà đánh vần họ của bà?
I'll give Mr. Webber your message.
Tôi sẽ chuyển lời nhắn của bà cho ông Webber.

 

 

 

 

 

 

MUSIC

 

 

 

 

 

 

CUT 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Business dialog: Leaving a Message.
Eliz: Let's listen to today's Business Dialog. Pay attention to how the receptionist asks for information and then confirms it. [Tiếng điện thoại reo]
Receptionist: Webber Industries, can I help you?
Milton: Yes, this is Roberta Milton from Myer's Shipping Company. Could I speak with Mr. Webber, please?
Receptionist: I'm afraid Mr. Webber isn't here right now. Can I take a message?
Milton: Yes, of course. Could you please ask Mr. Webber to call me back before 5:00 today?
Receptionist: Yes, of course. Would you please spell your last name?
Milton: Certainly. M I L T O N.
Receptionist: That's M I L D O N.
Milton: No, M I L...Tee! as in TEN..O N.
Receptionist: Oh, M I L T O N.
Milton: That's right.
Receptionsit: Could I have your telephone number please?
Milton: Yes. 877 30 88
Receptionist: That 877 30 88?
Milton: Yes, That's right.
Receptionist: I'll give Mr. Webber your message.
Milton: Thank you.

 

 

 

 

 

MUSIC

 

 

 

 

 

Vietnamese explanation

 

 

 

 

 

 

Language Focus: Focus on Functions: Leaving a Message.
Tiếp sau đây là phần thực tập. Quí vị nghe rồi lập lại những câu vừa nghe ở đoạn trước. Đó là những câu chủ chốt, quan trọng (key sentences):
Mr. Webber isn't here right now.
Ông Webber hiện không có mặt ở văn phòng.
Can I take a mesage=Tôi ghi lại lời nhắn được không?
Spell your name, please=xin đánh vần quí danh.
Could I have your telephone number please=Điện thoại của ông/bà số mấy?

 

 

 

 

 

 

 

 

CUT 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Larry: Listen and repeat.
Larry: Repeat these key sentences.
Eliz: I'm afraid Mr. Webber isn't here right now. (pause for repeat)
Eliz: Can I take a message? (pause for repeat)
Eliz: Would you please spell your last name? (pause for repeat)
Eliz: Could I have your telephone number, please? (pause for repeat)
Eliz: I'll give Mr. Webber your message. (pause for repeat)

 

 

 

 

 

 

 

MUSIC

 

 

 

 

Vietnamese explanation

 

 

 

 

 

 

 

Trong phần kế tiếp, ta nghe Gary chỉ cách để lại lời nhắn tin. Trước hết dùng chữ COULD cho lịch sự:

Could I speak with Mr. Webber, please. Xin cho tôi nói chuyện với Ông Webber.
Nghe người receptionist dùng COULD hay WOULD.
Would you please spell your last name? Xin vui lòng đánh vần họ của ông/bà.
Could I have your telephone number, please? Xin cho tôi số điện thoại của ông/bà.
Quí vị cũng nghe câu: You will save yourself a lot of trouble! Quí vị sẽ tránh cho mình khỏi bị nhiều phiền hà, bất tiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

CUT 6

 

 

 

 

 

 

Gary's tips: Leaving a Message.
Larry: Larry's Tips.
Gary talks about how to leave a message.
Eliz: Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth.
Today we'll focus on how to leave amessage.
Notice how Ms. Milton uses “Could” to make polite requests:

Milton: Could I speak with Mr. Webber, please?
Receptionist: I'm afraid Mr. Webber isn't here right now. Can I take a message?
Milton: Yes, of course. Could you please ask Mr. Webber to call me back before 5:00 today?
Receptionist: Yes, of course.

Gary: The receptionist also uses the polite form “Could” and “Would” to ask for information.

Would you please spell your last name?
Milton: Certainly. M I L T O N.
Receptionist: That's M I L D O N.
Milton: No, M I L...Tee! as in TEN..O N.
Receptionist: Oh, M I L T O N.
Milton: That's right.
Receptionist: Could I have your telephone number please?
Milton: Yes. 877 30 88

Gary: Notice that the receptionist made a mistake in spelling Ms. Milton's name. But that wasn't a problem because she repeated what she heard and then Ms. Milton corrected her.
Notice that Ms. Milton used the expression “T as in TEN” to help the receptionist understand how to spell her name.
Let's listen again.

Receptionist: That's M I L D O N.
Milton: No, M I L...Tee! as in TEN..O N.
Receptionist: Oh, M I L T O N.

Gary: So always be sure to confirm all information when you are leaving a message. You will save yourself a lot of trouble!
Well, that's all the time we have.
Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Eliz: Thanks, Gary.

 

 

 

 

 

MUSIC

 

 

 

 

 

 

Eliz: Well, our time is up. Tune in next time for Functioning in Business. See you then!

Vietnamese explanation

 

Quí vị vừa học xong bài số 34 trong chương trình ANH NGỮ SINH ĐỘNG NEW DYNAMIC ENGLISH. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 9751   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.