Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 33 - Anh Ngữ sinh động bài 33Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động, New Dynamic English, bài thứ 33. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.

Trong phần đầu, quí vị nghe câu đố “Question of the Week”; sau đó nghe thuật lại một vụ ăn trộm (break in); và tiếp theo là phần Functioning in Business về nhắn tin và ghi lại lời nhắn trong điện thoại.

STATE=tiểu bang.
HOLE=lỗ
GOLF=banh “gôn”, trò chơi banh trên sân cỏ mịn; mỗi người dùng gậy riêng (gọi là club), đánh trái banh (golf ball) cho rơi vào 9 hay 18 lỗ; ai đánh ít nhất mà đưa banh vào đủ các lỗ và về trước thì thắng.
GOLF COURSE=sân chơi banh “gôn”
AVERAGE=trung bình.
AVERAGE AMERICAN FAMILY=gia đình người Mỹ trung bình.

CUT 1

Question of the Week. Larry: Question of the Week.
Max: This week's question is How many?
Listen carefully. How many? We'll have the answers on the next show.
Question number 1: How many states are there in the United States? How many states are there in the United States?
Question number 2: How many holes are there in a golf course? How many holes are there in a golf course?
Question number 3: How many children are there in the average American family? How many children are there in the average American family?
We'll answer these questions on our next show.

MUSIC

Larry: A Question for you.
Max: Now here's a question for you.
Larry: Listen for the bell, then say your answer. Max: What's your telephone number? (ding) (pause for answer)
Max: Thank you.

MUSIC

Vietnamese explanation

Sau đây chúng ta nghe câu chuyện giữa bài, Story Interlude:
Break in at Boris's Vụ trộm ở phòng của Boris. Boris là bạn trai của cô Elizabeth.

TO BREAK IN (INTO)=trộm.
A break in: vụ trộm.
TO MAKE A MESS=làm bừa bãi.
SECRET=điều bí mật.
TAKE=lấy (trộm)
CALL YOU BACK=gọi lại sau.
LAB=phòng thí nghiệm.
TEAR UP THE PLACE=lục lọi và bỏ bừa bãi mọi nơi trong nhà.
LOOKING FOR SOMETHING=tìm vật nào đó.

CUT 2

Larry: And... we're off the air. Good show, guys.
Max: Great show. Hi Elizabeth. How was your visit to Boris's lab?
Elizabeth: Interesting. But I can't talk about it.
Max: Oh, a secret, huh? [Tiếng điện thoại reo]
Max: Hello. Yes. It's for you.
Eliz: Hello. Yes...I see...WHAT?! Did they take anything? Unh hunh. Oh, no...
Okay, I'll call you back after the show.
Max: What happened?
Eliz: Someone broke into Boris's apartment.
Max: Is he OK?
Eliz: Yes, he's fine. He wasn't there. But they really tore up the place.
Max: Did they take anything?
Eliz: He's not sure. They didn't take his TV or computer. But they really made a mess.
They seemed to be looking for something.
Larry: Quiet please. Ready for Functioning in Business. Cue music.

MUSIC

Vietnamese explanation

Sau đây là phần FUNCTIONING IN BUSINESS, một lớp về thương mại trình độ trung cấp, chú trọng về các tập tục và lối làm việc trong thương trường.

Bài học hôm nay là “Making an Apppointment—Part 6; Xin hẹn gặp—phần 6” Phần này chú trọng vào cách nhắn lại trên điện thoại.

LEAVE A MESSAGE=nhắn lại
Chúng ta sẽ nghe ba người gặp nhau và thương lượng về thương mại.
Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ (business trip). Chúng ta nghe ba người. Đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics; Michael Epstein, làm cho hãng Advanced Technologies, và Shirley Graham, cũng làm cho hãng Advanced Technologies.

Chữ khó:

DO YOU LIKE YOUR JOB? Bạn có thích việc bạn đang làm không?
PRODUCTS=sản phẩm
OVERSEAS=ngoại quốc
DO YOU GET MANY CALLS FROM OVERSEAS? =Bạn có nhận được nhiều điện thoại từ ngoại quốc không?
FOREIGN CUSTOMERS=khách hàng người ngoại quốc
TO RECORD=ghi lại
PHONE CONVERSATION=cuộc điện đàm.

CUT 3

Larry: Phone interview.
Eliz: Today's guest is Arnold Jefferson. Mr. Jefferson is a receptionist at Advanced Technologies. Welcome to our show, Mr. Jefferson.
Arnold: Oh, please call me Arnold. Everyone does.
Eliz: OK, Arnold. Tell us, how long have you worked at Advanced Technologies.
Arnold: Oh, I've been there for about five years.
Eliz: Do you like your job?
Arnold: Oh, very much. I enjoy talking to people.
Eliz: Do you get many calls from overseas?
Arnold: Yes, we do.
We sell a lot of our products overseas, so we get a lot of questions from foreign customers.
Eliz: Do they ussually speak English?
Arnold: Of course. When people call most American companies, they need to speak English.
Eliz: As you know, last year, we recorded a number of your phone conversations. Arnold: Yes.
Eliz: Let's listen now to one of these conversations.

MUSIC

Vietnamese explanation

Trong phần tới, quí vị nghe Arnold Jefferson là người giữ máy điện thoại của hãng Advanced Technologies. Chúng ta nghe Arnold ghi lại lời nhắn qua điện thoại. Để ý những câu như:

ONE MOMENT, PLEASE=xin chờ một chút.
NOT AT HIS DESK=không có mặt ở bàn giấy của ông ta.
CAN I TAKE A MESSAGE=tôi có thể ghi lại lời ông/bà nhắn lại không.
SPELL YOUR NAME=xin đánh vần quí danh.
YOUR PHONE NUMBER=điện thoại của ông/bà số mấy?
ON THE ROAD=đang di chuyển.
REACH=gọi (điện thoại)
I'LL TRY TO REACH HIM TOMORROW=mai tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy.
Dialog: Taking messages.
Larry: Dialog.
Larry: Let's listen to Mr. Jefferson answering a phone call at Advanced Technologies.
Arnold: Advanced Technologies.
Schmidt: Yes, this is Hans Schmidt of Omnitech.
May I please speak to Mr. Michael Epstein?
Arnold: One momenmt, please.
I'm sorry, but Mr. Epstein is not at his desk. Can I take a message?
Schmidt: Yes, could you please tell him I called?
Arnold: Certainly. Could you spell your name for me?
Schmidt: Yes. It's Hans, H A N S. Schmidt, S C H M I D T.
Arnold: S C H M I D T?
Schmidt: Yes, that's right.
Arnold: And your phone number?
Schmidt: I'm on the road, so he won't be able to reach me. Could you please tell him that I'll try to reach him tomorrow?
Arnold: Certainly. I'll give him the message.
Schmidt: Thank you.
Arnold: You're welcome, Mr. Schmidt.

MUSIC

Vietnamese explanation

Trong phần VARIATIONS, quí vị nghe cách nói một ý bằng hai cách. Thí dụ khi muốn nói,";Ông có muốn nhắn lại không?” thì có thể nói hai cách:

“Can I take your message?” hay, “Would you like to leave a message?” Thí dụ nữa: Tell him và Let him know, trong hai câu:“Could you please tell him I called?”, hay “Could you please let him know I called?”

Xin ông cho ông ấy biết là tôi có gọi cho ông ta.

CUT 5

Larry: Variations. Listen to these variations.
Larry: I'll look forward to seeing you tomorrow morning.
Eliz: May I please speak to Mr. Epstein?
Larry: I'd like to speak with Mr. Michael Epstein, please. (pause)
Eliz: Can I take a message?
Larry: Would you like to leave a message? (pause)
Eliz: Could you please tell him I called?
Larry: Could you let him know I called? (pause)
Eliz: Could you please spell your name for me?
Larry: Would you mind spelling your name? (Pause)
Eliz: I'll try to reach him tomorrow.
Larry: I'll call back tomorrow. (pause)

MUSIC

Vietnamese explanation

Trong phần tới, cô Elizabeth phỏng vấn ông Arnold Jefferson về điều quan trọng là phải ghi lại cho đúng một lời nhắn trên điện thoại.

A PHONE NUMBER=số điện thoại.
AN ADDRESS=địa chỉ
CONFIRM THE INFORNATION=xác nhận tin tức cho đúng.
SPELLING=đánh vần
CALL BACK= gọi lại
REPEAT BACK=đọc lại (để chắc điều mình ghi là đúng)

CUT 6

Interview: Receptionist: Taking Messages.
Eliz: Is it difficult to take messages on the phone?
Arnold: Not really. But it's very important for me to confirm the information I hear.
Eliz: For example?
Arnold: Well, for example, spelling. Foreign names are sometimes difficult to understand. So I usually ask the caller to spell his or her name. It's even more important to confirm numbers: phone numbers, addresses, and so on.
Eliz: Yes, if a phone number is not correct, you can't call back.
Arnold: Exactly. So I'm always sure to repeat back a phone number.
Eliz: I see. Thank you very much for speaking wih us.
Arnold: Thank you. I've enjoyed being here.

MUSIC

Vietnamese explanation

Quí vị vừa học xong bài 33 trong chương trình ANH NGỮ SINH ĐỘNG NEW DYNAMIC ENGLISH. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 9695   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.