Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


When check bounces - Khi tấm ngân phiếu bị trả lạiDear Roll-Rite Company,

I’ve just received notice from my bank telling me that I didn’t have enough in my account to cover the check for $160.75 which I gave you on May 16 in payment for two new tires.
I immediately deposited ample funds, and am assured that the check will be honored if you will re-submit it.
Please accept my apologies for this over sight.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa Công ty Roll-Rite,

Tôi vừa nhận một giấy báo từ ngân hàng của tôi cho biết rằng số tiền hiện có trong tài khoản của tôi không đủ để trả cho tấm ngân phiếu 160.75 đô-la mà tôi đã gửi cho quí ngài vào ngày 16 tháng Năm vừa rồi để mua hai lốp xe mới.
Tôi đã ký quỹ một tài khoản dư đặt ngay sau đó và bảo đảm với quí ngài rằng tấm ngân phiếu sẽ được thanh toán đúng kỳ hạn nếu nó được quí ngài tái đệ trình cho ngân hàng.
Xin vui long thứ lỗi cho thiếu sót này của tôi.

Kính chào,

Views: 16686   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.