Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


We're only staying overnight. - Chúng tôi chỉ ở lại qua đêm thôi .On their way to San Francisco, Roy decides to stop in a small town and stay there overnight....


Clerk: Good evening, sir. May I help you?
Roy: Yes. What kind of rooms do you have?
Clerk: How large is your party?
Roy: Three. Two adults and one child.
Clerk: Let's see. We have a room with two double beds. How many nights?
Roy: Just one. We're only staying overnight.

Bài dịch mang tính tham khảo

Trên đường đi San Francisco , Roy quyết định dừng lại một thị trấn nhỏ và qua đêm ở đó ...

Clerk : Chào buổi tối . Tôi có thể giúp gì ngài ?
Roy : Vâng . Anh có những loại phòng nào ở đây ?
Clerk : Nhóm anh có nhiều người không ?
Roy : Có 3 người . Hai người lớn và một trẻ em .
Clerk : Để xem nào . Chúng tôi có một phòng với hai giường đôi . Anh định nghỉ lại bao nhiêu đêm ?
Roy : Chỉ một đêm thôi . Chúng tôi chỉ muốn qua đêm thôi mà .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 16561   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.