Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Transportation - Giao thông >> Cars - Xe hơi 
visor.jpg
speedometer.jpg
horn.jpg
ignition.jpg
 
radio.jpg
dashboard.jpg
clutch.jpg
accelerator.jpg
 
taillight.jpg
headrest.jpg
hubcap.jpg
tire.jpg
 
jack.jpg
hatchback.jpg
sunroof.jpg
antenna.jpg
 
hood.jpg
headlights.jpg
battery.jpg
radiator.jpg
 
dipstick.jpg     Previous Category:        Next  
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.