Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Restaurant and Cocktail Lounge 2 - Nhà hàng, quán rượu


 
tap.jpg
tap
bartender.jpg
bartender
liquor.jpg
liquor
beer.jpg
beer
 
bar.jpg
bar
pipe.jpg
pipe
coaster.jpg
coaster
matches.jpg
matches
 
ashtray.jpg
ashtray
lighter.jpg
lighter
cigarette.jpg
cigarette
tray.jpg
tray

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.