Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Bread - Bánh


 
bolillo.jpg
bolillo
brioche.jpg
brioche
croissant.jpg
croissant
English_muffin.jpg
English muffin
 
crumpet.jpg
crumpet
butter_cookie.jpg
butter cookie
macaroon.jpg
macaroon
madeleine.jpg
madeleine
 
palm_leaf.jpg
palm leaf
moon_cake.jpg
moon cake
pound_cake.jpg
pound cake
scone.jpg
scone
 
pretzel.jpg
pretzel
zwieback.jpg
zwieback
taco_shell.jpg
taco shell
chapati.jpg
chapati

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.