Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Fruits 2 - Trái cây


 
green_papaya.jpg
green papaya
persimmon.jpg
persimmon
pomegranate.jpg
pomegranate
star_fruit.jpg
star fruit
 
cherimoya.jpg
cherimoya
dragon_fruit.jpg
dragon fruit
durian.jpg
durian
guava.jpg
guava
 
jackfruit.jpg
jackfruit
litchi.jpg
litchi
mamey_sapote.jpg
mamey sapote
mangosteen.jpg
mangosteen
 
rambutan.jpg
rambutan
soursop.jpg
soursop
tamarind.jpg
tamarind
white_sapote.jpg
white sapote

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.