Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> People - Người
The Human Body 3 - Thân thể người


 
shoulder.jpg
shoulder
elbow.jpg
elbow
forearm.jpg
forearm
armpit.jpg
armpit
 
back.jpg
back
chest.jpg
chest
waist.jpg
waist
abdomen.jpg
abdomen
 
buttocks.jpg
buttocks
hip.jpg
hip
leg.jpg
leg
thigh.jpg
thigh
 
knee.jpg
knee
wrist.jpg
wrist
knuckle.jpg
knuckle
fingernail.jpg
fingernail

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.