Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Transportation - Giao thông
Vehicle 1 - Xe


 
automobile.jpg
automobile
cab.jpg
cab
Conestoga_wagon.jpg
Conestoga wagon
covered_wagon.jpg
covered wagon
 
dump_truck.jpg
dump truck
fire_truck.jpg
fire truck
garbage_truck.jpg
garbage truck
junk.jpg
junk
 
landing_gear.jpg
landing gear
limousine.jpg
limousine
minivan.jpg
minivan
steamshovel.jpg
steamshovel
 
taxi.jpg
taxi
train.jpg
train
truck.jpg
truck
vehicle.jpg
vehicle

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.