Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Foods 2 - Thức ăn


 
meatballs.jpg
meatballs
banana.jpg
banana
blackberry.jpg
blackberry
cheese.jpg
cheese
 
cotton_candy.jpg
cotton candy
doughnut.jpg
doughnut
food.jpg
food
fruit.jpg
fruit
 
ice_cream_cone.jpg
ice cream cone
iced_tea.jpg
iced tea
jellybeans.jpg
jellybeans
lemonade.jpg
lemonade
 
macaroni.jpg
macaroni
oatmeal.jpg
oatmeal
orange_juice.jpg
orange juice
soup.jpg
soup

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.