Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Sports, activity - Thể thao, hành động
Boating - Đi ghe


 
life_jacket.jpg
life jacket
canoe.jpg
canoe
paddle.jpg
paddle
sailboat.jpg
sailboat
 
rudder.jpg
rudder
mast.jpg
mast
sailboat.jpg
sailboat
towrope.jpg
towrope
 
motorboat.jpg
motorboat
windsurfer.jpg
windsurfer
kayak.jpg
kayak
dinghy.jpg
dinghy
 
oarlock.jpg
oarlock
oar.jpg
oar
rowboat.jpg
rowboat

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.