Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Transportation - Giao thông
Cars - Xe hơi


 
visor.jpg
visor
speedometer.jpg
speedometer
horn.jpg
horn
ignition.jpg
ignition
 
radio.jpg
radio
dashboard.jpg
dashboard
clutch.jpg
clutch
accelerator.jpg
accelerator
 
taillight.jpg
taillight
headrest.jpg
headrest
hubcap.jpg
hubcap
tire.jpg
tire
 
jack.jpg
jack
hatchback.jpg
hatchback
sunroof.jpg
sunroof
antenna.jpg
antenna
 
hood.jpg
hood
headlights.jpg
headlights
battery.jpg
battery
radiator.jpg
radiator
 
dipstick.jpg
dipstick

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.