Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> House, Home in door - Nhà và đồ dùng
Houses - Nhà


 
driveway.jpg
driveway
garage.jpg
garage
roof.jpg
roof
deck.jpg
deck
 
porch.jpg
porch
window.jpg
window
shutter.jpg
shutter
chimney.jpg
chimney
 
gutter.jpg
gutter
hammock.jpg
hammock
sprinkler.jpg
sprinkler
grass.jpg
grass
 
patio.jpg
patio
drainpipe.jpg
drainpipe
screen.jpg
screen
mittens.jpg
mittens
 
spatula.jpg
spatula
grill.jpg
grill
trowel.jpg
trowel
toolshed.jpg
toolshed
 
rake.jpg
rake
shovel.jpg
shovel
wheelbarrow.jpg
wheelbarrow

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.