Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Clothes, Jewelry - Quần áo, nữ trang
Describing Clothes - Diễn tả quần áo


 
short.jpg
short
long.jpg
long
loose.jpg
loose
dirty.jpg
dirty
 
clean.jpg
clean
small.jpg
small
big.jpg
big
dark.jpg
dark
 
high.jpg
high
low.jpg
low
new.jpg
new
old.jpg
old
 
open.jpg
open
closed.jpg
closed
striped.jpg
striped
solid.jpg
solid

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.