Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Foods 1 - Thức ăn


 
pancakes.jpg
pancakes
bun.jpg
bun
hamburger.jpg
hamburger
spaghetti.jpg
spaghetti
 
cookie.jpg
cookie
taco.jpg
taco
biscuit.jpg
biscuit
pizza.jpg
pizza
 
jelly.jpg
jelly
bagel.jpg
bagel
dessert.jpg
dessert
hot_dog.jpg
hot dog
 
muffin.jpg
muffin
pie.jpg
pie
pretzel.jpg
pretzel
pumpkin_pie.jpg
pumpkin pie

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.