englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Dịch theo yu cầu >> Khi nao dung Will, khi nao dung Be going to

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: englishq
 member
 ID 14418
 Date: 01/13/2007


Khi nao dung Will, khi nao dung Be going to
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
thi tuong lai co 2 cach dung tro dong tu la will va be going to, nhung toi ko nho khi nao dung will/shall hay be gong to, mong chi giup

gp kiến
 Reply: sontiny
 member
 REF: 89849
 Date: 01/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Noi dung hon la thi tuong lai co ca 3 do ban: will, be going to and present continuous
First: For future plans, we use going to
Ex: I am going to look for a job.
What are you going to do next summer?
Second: For unplanned decision(spontaneous action)/offers/promises, we use will
Ex: I'll pick your pen up or I'll answer the phone
This case is heavy. I'll help you./ Will or Shall I help you.
There are a lot of homeworks. I will do it tonight.
Third: For prediction, we use be going to or will
Ex: I think VietNam is going to/will win Indonesia.
Outside is very dark. I suppose it is going to/will rain.
Fourth: For future arrangements, we will use present continuos.
Ex: I'm having dinner with Ann tomorrow.
We're meeting some friends tonight.


 
 Reply: englishq
 member
 REF: 89860
 Date: 01/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cam on sontiny da ghe tham topic ny va giai thich cho toi. Toi biet ban la dn IT, co le kien thuc anh van cung kha rong. Mong mot ngay nao sẽ hỏi thm v duoc giai dap.

thanks


 
 Reply: tham0207
 member
 REF: 89863
 Date: 01/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho sontiny!
Mnh cũng rất dễ nhầm lẫn giữa việc sử dụng "be going to"v "present continuous"
Be going to:noi ve du dinh
present continuous:noi ve su sap xep
Mnh cảm thấy giữa "dữ định v sắp xếp"rất dễ nhầm lẫn
Bạn gip mnh nha
thanks


 
 Reply: sontiny
 member
 REF: 89879
 Date: 01/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh chưa giỏi đến mức độ đ đu. Bởi v mnh c học qua trước đy 2 tuần nn mới nhớ đến n. Mấy th ny cũng kh rắc rối v cũng kh phn biệt được lc no nn dng nhưng chỉ cần đọc nhiều về ngữ php cũng co thể hiểu được sơ sơ.
Hm qua mnh c hỏi diễn đn english của người nước ngoi về mấy thời future. Tiện đy mnh sẽ post ln lun cho mọi người biết:
Future Simple denotes an action that you'll start and (if you're lucky) finish in the future.

Future Continuous refers to an event that will be on-going (in progress) at some moment in the future.

Future Perfect is used to express that an action will be finished by a certain moment in the future.

Examples of these tenses:

Let's assume a movie "The Eye" will be shown on TV tomorrow at 21:00. And it'll finish at 23:15.

Future Simple: Tomorrow I'll watch "The Eye"
Future Continuous: Tomorrow at ten p.m. [note: the movie has started but hasn't ended] I'll be watching "The Eye"
Future Perfect: Tomorrow at 23:30 (the movie has ended) I will have watched "The Eye" and will be sleeping


 
 Reply: sontiny
 member
 REF: 89881
 Date: 01/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh cũng rất dễ nhầm lẫn giữa việc sử dụng "be going to"v "present continuous"
Be going to:noi ve du dinh
present continuous:noi ve su sap xep
Mnh cảm thấy giữa "dữ định v sắp xếp"rất dễ nhầm lẫn

present continuous thường đi với những động từ go,come,see,meet,leave,have(dinner,breakfast,lunch)


 
 Reply: tham0207
 member
 REF: 89916
 Date: 01/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cm ơn sontiny nhiều nha
see you again


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group