englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Truyện ngắn tiếng Anh >> The Boy Hunting Locusts

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: webmaster
 member
 ID 13518
 Date: 08/06/2006


The Boy Hunting Locusts
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
A boy was hunting for locusts. He had caught a goodly number, when he saw a Scorpion, and mistaking him for a locust, reached out his hand to take him. The Scorpion, showing his sting, said: If you had but touched me, my friend, you would have lost me, and all your locusts too!"

(Sưu tầm)


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group