englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> What's in a Name? #2

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: binhthuong
 member
 ID 13663
 Date: 09/14/2006


What's in a Name? #2
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
3) describes someone who has a lot of this growing on their body, starts with "H".
4) any three parts in a union; a triad; starts with "T"
5) a ball hit out of the park, starts with "H"
Knh mời


gp kiến
 Reply: lynhat
 member
 REF: 88035
 Date: 09/15/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1) H : Harry
2) T : Trinity
3) H : Homer

Do I have a winning prize, BinhThuong?
Cheers,


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group