englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> What's in a Name?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: binhthuong
 member
 ID 13648
 Date: 09/13/2006


What's in a Name?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1) Made from wood, shows up in books, starts with "P"
2) A hard stone, typically faceted, starts with "C"
3) To be holding something while going somewhere, starts with "C"

Mời bạn chung vui trả lời 3 từ vựng trn.


gp kiến
 Reply: lynhat
 member
 REF: 88003
 Date: 09/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1) Page
2) Crystal
3) Carry

Cheers,


 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 88004
 Date: 09/13/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Great Job!!!!! A+

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group