englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > ố vui tiếng Anh >> Food Group Riddles 2 - Đố về thức ăn

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: binhthuong
 member
 ID 13585
 Date: 08/27/2006


Food Group Riddles 2 - Đố về thức ăn
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1) I can sometimes be light brown or white. I have yellow stuff inside me. I am a protein. (ci g?)

2) I am green or red. I am spicy and hot. I am in the vegetable group. (tri g?)

3) I am yellow and long. I am a fruit. Monkeys eat me. (tri g?)


gp kiến
 Reply: phucpt
 member
 REF: 87860
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cu 2 -> Tri ớt -> chilli; red pepper; paprika

 
 Reply: quochuy112
 member
 REF: 87861
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
3) banana

 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 87863
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hoan h cu 2 đ trả lời đng, cu 3 quochuy112 cũng trả lời đng lun.
Cn cu 1?


 
 Reply: phucpt
 member
 REF: 87865
 Date: 08/27/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cu 1 th mnh b mất tiu rồi, khng biết trả lời, ai trả lời tiếp mnh đi chứ.

 
 Reply: thanhtam
 member
 REF: 88261
 Date: 10/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cream cake, right?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group