englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tn dc, truyện cười >> Free haircuts

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: webmaster
 member
 ID 13524
 Date: 08/06/2006


Free haircuts
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
A barber gave a haircut to a priest one day. The priest tried to pay for the haircut, but the barber refused, saying, "you do God?s work." The next morning the barber found a dozen bibles at the door to his shop.

A policeman came to the barber for a haircut, and again the barber refused to pay, saying, "you protect the public." The next morning the barber found a dozen doughnuts at the door to his shop.

A lawyer came to the barber for a haircut, and again the barber refused payment, saying, "you serve the justice system." The next morning the barber found a dozen lawyers waiting for a free haircut.

(Sưu tầm)


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group