englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> Hello.

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: rosine22
 member
 ID 24645
 Date: 06/16/2020


Hello.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hello.
How are you ,i hope you are ok ,sincerely i saw your beautiful profile at(sinhagu)and wish to contact you for me to know you the more.My email id is(rosinesmith22 @yahoo.com)If you reply me with your email id in your reply ,i will send you.Happy to know you.
Yours.
Rosine.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group