englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> How many hours a day do you watch TV?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: webmaster
 member
 ID 13512
 Date: 08/06/2006


How many hours a day do you watch TV?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Sau đy l một cu hỏi trch trong phần bi tập của Sinhngu.com:

How many hours a day do you watch TV?
a. About two hours.
b. In my living room.
c. I watch the news.
d. On Tuesday.

Đp n l cu: a


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group