englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> lam on giup em

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoidap
 member
 ID 17195
 Date: 09/04/2008


lam on giup em
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cac anh chi chi dum em cach doc nam
1910
1900
1901
1934


gp kiến
 Reply: elephant
 member
 REF: 98892
 Date: 09/27/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
it's so easy, really, you don't know how to read?
1910: one thousand and ten
1900: one thousand nine hundred...LIke that, I think you can read the others


 
 Reply: sinnombre
 member
 REF: 98893
 Date: 09/28/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hoidap,

There are many different ways to say things in English Hoidap. This is how those years can be verbalized.

1910
a) One thousand nine hundred and ten.
b) Nineteen hundred and ten.
c) Nineteen ten.

1900
a) One thousand nine hundred.
b) Nineteen hundred.

1901
a) One thousand nine hundred and one.
b) Nineteen hundred and one.
c) Nineteen o one.

1934
a) One thousand nine hundred and thirty four.
b) Nineteen hundred and thirty four.
c) Nineteen thirty four.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group