Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Common Words 
1  7  2-8   
3  9   
4-10      11 
  5-12   
6       
 
  Q 1: This ___ a book.  
  Q 2: I ___ a student.  
  Q 3: He forgot ___ book.  
  Q 4: obtain  
  Q 5: I want ___ apple.  
  Q 6: ___ is my book.  
  Q 7: ___ is a nice girl.  
  Q 8: He is ___ tall ___ I am.  
  Q 9: ___ is hot today.  
  Q 10: past of get  
  Q 11: He is ___ the room.  
  Q 12: He is ___ school.  
Question 1: This ___ a book. - 2 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.