Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Past Tense 4

What is the past tense of these verbs?

 
10 
1  11          12  13 
    2     
3      14     
  4-15           
16  5       
  6    17    18 
7             
     
8      9         
 
  Q 1: bring  
  Q 2: eat  
  Q 3: have  
  Q 4: fight  
  Q 5: feed  
  Q 6: leave  
  Q 7: build  
  Q 8: do  
  Q 9: sleep  
  Q 10: put  
  Q 11: read  
  Q 12: teach  
  Q 13: lend  
  Q 14: ride  
  Q 15: feel  
  Q 16: find  
  Q 17: fall  
  Q 18: send  
Question 1: bring - 7 chars.
Answers is:

 
            

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.