Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#28: Ghost Rider, Koosh, Snake check.Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Theo tạp chí Mỹ US News ' World Report thì trong năm mới này dân chúng Mỹ sẽ được nghe một số thành ngữ rất thông dụng trong giới các nhà làm luật và giới sinh viên. Chúng tôi xin chọn ra 3 thành ngữ mới để hiến quý vị trong bài học hôm nay. Đó là Ghost Rider, Koosh, và Snake Check.

Tại Hoa Kỳ mỗi khi xảy ra một tai nạn xe cộ người Mỹ có quyền thưa kiện người gây ra tai nạn đòi các hãng bảo hiểm củahọ phải bồi thường thiệt hại. Vì có vấn đề bồi thường bằng tiền bạc này cho nên đôi khi xảy ra những vụ đòi bồi thường một cách gian lận bởi những người ma tờ báo gọi là Ghost Rider.

Và đó là thành ngữ thứ nhất trong bài học hôm nay. Ghost Rider gồm có chữ Ghost, đánh vần là G-H-O-S-T, tức là con ma; và Rider, đánh vần là R-I-D-E-R, tức là hành khách đi trên xe. Như vậy Ghost Rider là một hành khách ma tức là người dối trá nói rằng họ có mặt trên xe hơi, xe buýt hay xe hỏa bị tai nạn, để mong có quyền đòi bồi thường. Ta hãy nghe thí dụ sau đây trong đó một điều tra viên của một hãng bảo hiểm nhận xét về một tai nạn xe hỏa như sau:

After that big train accident the railroad counted only thirty passengers hurt. But after a few days, the toll had doubled. I tell you, half of the claims were from ghost riders! Điều tra viên này đưa ra nhận xét như sau: Sau khi tai nạn xe hỏa lớn đó xảy ra công ty hỏa xa chỉ đếm được có 30 hành khách bị thương. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, con số này đã tăng lên gấp đôi. Tôi xin thưa với quý vị rằng phân nửa số người đòi bồi thường này là hành khách ma!

Chúng tôi xin giải thích một số chữ mới là: Train, đánh vần là T-R-A-I-N, nghĩa là xe hỏa; Accident, đánh vần là A-C-C-I-D-E-N-T, nghĩa là tai nạn; Count, đánh vần là C-O-U-N-T, nghĩa là đếm; Passenger, đánh vần là P-A-S-S-E-N-G-E-R, nghĩa là hành khách; Toll, đánh vần là T-O-L-L, là số người bị tai nạn; và Claim, đánh vần là C-L-A-I-M, nghĩa là đòi hỏi. Bây giờ ta hãy nghe lại lời tuyên bố của ông điều tra viên của hãng bảo hiểm, và để ý đến cách dùng thành ngữ Ghost Rider:

After that big train accident the railroad counted only thirty passengers hurt. But after a few days, the toll had doubled. I tell you, half of the claims were from ghost riders!

Trên các khuôn viên đại học, giới sinh viên ngày nay ngoài việc học hành còn phải lo đến vấn đề tìm việc làm nữa. Một thành ngữ khá thông dụng vào lúc này là Koosh nghĩa là từ chối một người đi xin việc. Và đó là thành ngữ thứ hai trong bài học hôm nay. Koosh, đánh vần là K-O-O-S-H, là một trái banh mà sinh viên thường dùng để ném đùa với nhau. Trái banh này có những cái gai làm bằng nhựa mềm để mỗi khi néùm trúng một người nào thì trái banh dính chặt lên quần áo người đó nhưng không gây thương tích. Thành ngữ Koosh được dùng để chỉ bị từ chối nhưng vẫn có hy vọng tìm được việc khác. Trong thí dụ sau đây, ta hãy nghe một sinh viên nói về một người bạn anh ta tên Jerry không được may mắn lắm trong khi tìm việc làm: Jerry’s grades haven’t been too good, you know. Maybe that’s why five companies have already kooshed him when he applied for a job. But he keeps trying. He’s sure there’s a job somewhere. Đại khái sinh viên này nói như sau về anh Jerry: Như các bạn biết số điểm trung bình của anh Jerry không cao lắm. Có lẽ đó là lý do tại sao 5 công ty đã từ chối không nhận anh ta khi anh ta xin việc làm. Tuy nhiên, anh ta vẫn cố gắng. Anh ta tin chắc là có công việc làm ở đâu đó.

Có vài từ mới mà ta cần chú ý: Grade, đánh vần là G-R-A-D-E, nghĩa là điểm số; Maybe, đánh vần là M-A-Y-B-E, nghĩa là có lẽ; Apply, đánh vần là A-P-L-L-Y, thường đi đôi với For, nghĩa là xin như trong trường hợp xin việc làm; Try, đánh vần là T-R-Y, nghĩa là cố gắng, và Sure, đánh vần là S-U-R-E, nghĩa là chắn chắn. Bây giờ ta hãy nghe lại hoàn cảnh kiếm việc khó khăn của anh Jerry và cách dùng thành ngữ Koosh:

Jerry’s grades haven’t been too good, you know. Maybe that’s why five companies have already kooshed him when he applied for a job. But he keeps trying. He’s sure there’s a job somewhere.

Tướng Alexander Haig, giữ chức Đổng lý văn phòng taị Tòa Bạch Ốc dưới thời thổng thống Nixon, là một người rất cẩn thận. Ông đã tạo ra một thành ngữ mới để dùng mỗi khi ông đề cập tới việc xem xét rất cẩn thận một điều gì. Ông dùng thành ngữ Snake Check, và đó là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. Snake Check gồm có chữ Snake, đánh vần là S-N-A-K-E, nghĩa là con rắn, một con vật mà nhiều người Mỹ rất sợ; và Check, đánh vần là C-H-E-C-K, nghĩa là xem xét. Snake Check là xem xét coi có con rắn hay không, tức là xem xét một chương trình hay một kế hoạch rất kỹ lưỡng để xem có điều gì bất ngờ nguy hiểm hoặc xấu hay không. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về cách thức làm việc rất cẩn thận của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vào lúc này:

With Republicans in control of Congress, both political parties will make a snake check on all new bills before they vote. They'll go over them with a fine tooth comb, every small detail.

Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Với Đảng Cộng hòa giờ đây nắm quyền kiểm soát Quốc hội, cả hai đảng chính trị sẽ xem xét cẩn thận tất cả các dự luật mới trước khi bỏ phiếu. Họ sẽ duyệt xét lại các dự luật này rất cẩn thận và cứu xét từng chi tiết một.

Có một số chữ mới mà chúng ta cần chú ý là: Republican đánh vần là R-E-P-U-B-L-I-C-A-N, nghĩa là Cộng hòa; Control, đánh vần là C-O-N-T-R-O-L, nghĩa là kiểm soát; Congress, đánh vần là C-O-N-G-R-E-S-S, nghĩa là Quốc hội; Party, đánh vần là P-A-R-T-Y, nghĩa là đảng; Bill, đánh vần là B-I-L-L, nghĩa là dự luật; Fine Tooth Comb đánh vần là F-I-N-E T-O-O-T-H và C-O-M-B nghĩa là cái lược bí, ở đây có nghĩa xem xét rất cẩn thận; và Detail, đánh vần là D-E-T-A-I-L nghĩa là chi tiết. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ về cách sinh hoạt hiện nay của hai đảng tại Quốc hội Mỹ:

With Republicans in control of Congress, both political parties will make a snake check on all new bills before they vote. They'll go over them with a fine tooth comb, every small detail.

Thành ngữ Snake Check đã chấm dứt bài học số 28 trong chương trình English American Style. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ mới. Một là Ghost Rider, nghĩa là những người khai gian là hành khách; hai là Koosh, nghĩa là từ chối không cho việc làm; và ba là Snake Check, nghĩa là xem xét một cách rất cẩn thận để đề phòng điều gì không hay. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 10479   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.