Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 51 - Anh Ngữ sinh động bài 51Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài 51. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ nghe phần câu đố trong tuần về cách nhận ra chữ đánh vần; sau đó là câu chuyện giữa bài Story Interlude về người anh em bí mật của Max; sau đó là phần Functioning in Business về checking in ghi tên nhận phòng ở khách sạn; phần tiếp là về cách lĩnh chi phiếu và đổi tiền ngoại quốc. Phần đầu nghe đánh vần rồi đoán chữ gì.

MUSIC

CUT 1

Question of the Week (question): What does it spell?
Larry: Question of the Week!

UPBEAT MUSIC

Max: This week’s question is “What does it spell?”
Listen carefully. What does it spell? We’ll have the answers on our next show.
Question 1: K-A-T-H-Y. What does it spell? K-A-T-H-Y.
Qusetion 2: F-R-A-N-C-E. What does it spell? F-R-A-N-C-E.
Qusetion 3: S-I-S-T-E-R. What does it spell? S-I-S-T-E-R.
Qusetion 4: T-E-A-C-H-E-R. What does it spell? T-E-A-C-H-E-R.
We’ll have the answers on our next show.

Larry: A Question for You.
Max: Now here’s a question for you.
Larry: Listen for the bell, then say your answer.
Max: Do you like your work?(ding)(pause for answer)
Max: Unh-huh. Thank you.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần kế tiếp Story Interlude câu chuyện giữa bài, quí vị nghe Max mời Kathy đi ăn trưa và Max chờ người nhận là em trai đến thăm.

Restaurant=nhà hàng, tiệm ăn.
Block=dãy phố.
Block= chiều dài bằng dãy nhà giữa hai đường phố; còn có nghĩa là những dãy nhà nằm giữa bốn đường phố.
Let’s go some other time = chúng ta hãy đi vào dịp khác.
Any news with your so called brother?= có tin gì thêm về người mà anh gọi là em trai của anh?

CUT 2

Story Interlude.
Elizabeth talks about her date with Boris.
Larry: And...we’re off the air. Good show, guys.
Max: Great show.
Kathy: Thanks. You were great too.
Max: Would you like to have lunch? There’s a new restaurant few blocks from here.
Kathy: No, I don’t think I can. I’m...busy...
Max: Oh, what are you up to? [bạn đang có chuyện gì vậy?]
Kathy: Well, I really can’t say.
Max: Oh...a secret!
Kathy: No, not really. It’s just...
Max: That’s OK. If you don’t want to tell me...
Lathy: Let’s go some other time. By the way, any news with your so called brother?
Max: Yes, he called back. And he’s coming to Washington.
Kathy: When?
Max: Tonight.
Kathy: Oh no!
Max: Oh, yes.
Larry: Quiet please, everyone. Ready for Functioning in Business.

 

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Phần sắp tới, Functioning in Business, là một chương trình Anh Ngữ Thương mại trung cấp chú trọng về các tập tục và lối làm việc trong thương trường. Bài học hôm nay là Checking In, Part 6 - ghi tên nhận phòng tại khách sạn, phần 6. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ quan trọng (an important business trip). Chúng ta nghe ba người. Đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics chế tạo máy điện tử thay người; Michael Esptein làm cho hãng Advanced Technologies và Shirley Graham cũng làm cho hãng Advanced Technologies. Đoạn tới quí vị nghe phần “Checking In, Part 6”- ghi tên nhận phòng ở khách sạn, phần 6. Cũng học cách từ chối. This program focuses on refusing. Chương trình này chú trọng vào cách từ chối.

to refuse=từ chối. Danh từ: a refusal=một lời từ chối.
a bank manager=quản lý ngân hàng.
bank teller=nhân viên nhà băng lo việc nhận, và phát tiền.
exchange rate=hối xuất ngoại tệ.
To exchange something for something else= trao đổi.
foreign currency=tiền ngoại-quốc.[số nhiều currencies]
change money=đổi tiền.
cash a check=lĩnh chi phiếu
foreign business travelers=du khách kinh doanh ngoại quốc.
personal check=chi phiếu cá nhân.
an out of town check=chi phiếu của người không có trương mục trong nhà băng mình muốn lĩnh tiền, thường ở tỉnh khác.
cashier’s check=ngân phiếu bảo đảm của nhà băng.
British pound=đồng bảng Anh.
bills=tiền giấy.
coins=tiền xu, hào, bạc đồng.
customer=thân chủ, khách.
against the bank policy=trái qui luật ngân hàng.
fee=lệ phí.

CUT 3

Larry: interview.

We’ll talking about changing money and cashing checks=chúng ta nói về đổi tiền và lĩnh tiền bằng ngân phiếu.
People can exchange dollars for all the major foreign currencies at our bank=người ta có thể đổi tiền từ Mỹ kim sang tất cả những tiền ngoại quốc chính ở ngân hàng chúng tôi.]

Eliz: Our guest today is Ms. Bailey. Ms. Bailey is a manager at Universal Bank. Welcome to the program, Ms. Bailey.
Bailey: Thank you very much.
Eliz: Today we’re going to talk about money and business travel. We’ll be talking about changing money and cashing checks. Ms. Bailey, does your bank handle foreign currency?
Bailey: Oh, yes. People can exchange dollars for all the major foreign currencies at our bank. We also get a lot of foreign business travelers who want to change their money for dollars.
Eliz: Can they get good exchange rates at your bank?
Bailey: Well, yes. The rates are quite good, but there is a fee for exchanging currency. Eliz: Ms. Bailey, I have a recording of a conversation between a bank teller and a Bristish customer. The customer changes some money and tries to cash a personal check. The bank teller refuses to cash his check. Shall we listen to the conversation?
Bailey: Sure. Let’s listen.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong đoạn trên, quí vị nghe lại hai câu: We’ll be talking about changing money and cashing checks =chúng ta sẽ nói về đổi tiền và lĩnh ngân phiếu và People can exchange dollars for all the major foreign currencies at our bank=người ta có thể đổi mỹ kim sang tất cả những tiền ngoại quốc chính ở ngân hàng chúng tôi.

Trong đoạn tới, quí vị nghe lại đoạn điện đàm thâu băng giữa một thân chủ (khách hàng) người Anh muốn lĩnh tiền bằng chi-phiếu cá nhân và người phát và thâu ngân từ chối.

To cash a check=lĩnh chi phiếu.
a personal check=chi phiếu cá nhân.
an out of town check=chi-phiếu mà người lĩnh không có trương mục ở nhà băng mình muốn lĩnh tiền.
Can I change British pounds for American dollars here?=tôi có thể đổi bảng Anh lấy Mỹ kim ở đây không?
How much would you like to change? =ông muốn đổi bao nhiêu?
It’s very important that I cash this check=tôi rất cần lĩnh chi phiếu này.
The manager is out right now=người quản-lý hiện không có mặt.
policy=qui luật.
bank policy=qui luật của ngân hàng.

CUT 4

Dialog: Attempting to cash a check.

Larry: Dialog

This conversation takes place between a bank teller and a British customer=cuộc đối thoại xẩy ra giữa người thâu phát ngân nhà băng và một thân chủ người Anh.
He would like to exchange British pounds for American dollars=ông ta muốn đổi bảng Anh sang Mỹ kim.
He would also like to cash a personal check=ông ấy cũng muốn lĩnh chi phiếu cá nhân của ông.

Bank teller: May I help you?
Customer: Yes, Can I change British pounds for American dollars?
Bank teller: Yes, certainly sir. How much would you like to change?
Customer: One hundred pounds please.
Bank teller: Just one moment.
[tiếng bàn máy điện toán]
Bank teller: That comes to one hundred sixty eight dollars and forty five cents. Here you are, sir.
[tiếng tiền giấy và tiền xu]
Customer: Thank you very much.
Bank teller: Is there anything else I can help you with?
Customer: Yes, please. ould I cash this personal check from my London bank?
Bank teller: I’m afraid that isn’t possible. Our policy is that we do not cash out of town checks.
Customer: It’s very important that I cash this check.
Bank teller: Yes, I understand, but it’s against bank policy.
Customer: Could I see the manager, please?
Bank teller: I’m sorry, but the manager, Mr. Grover, is out right now. The assistant manager, Ms. Grace, is in. Would that be all right?
Customer: Yes. That’s fine. Thank you.
Bank teller: Certainly. One moment please.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới Language Focus: Listen and Repeat – Variations, quí vị nghe nói một câu bằng hai cách, nghe trước rồi lập lại.

CUT 5

Larry: Variations. Listen to these variations

Eliz: Can I change British pounds for American dollars?
Larry: Can I exchange British pounds for American dollars?(pause)
Eliz: How much would you like to change?
Larry: How many pounds would you like to change?(pause)
Eliz: Could I cash this personal check from my London bank?
Larry: Is it possible to cash this personal check from my London bank?(pause)
Eliz: It’s very important that I cash this check.
Larry: I really need to cash this check.(pause)
Eliz: It’s against bank policy.
Larry: Our bank policy doesn’t allow it.(pause)
Eliz: Could I see the manager please?
Larry: Is it possible to see the manager?(pause)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới, quí vị nghe một mẩu đàm thoại trong đó cô Bailey, quản lý nhà băng Universal Bank, giải thích qui luật nhà băng là không cho lĩnh chi phiếu nào ở nơi xa đến; nếu chi phiếu của một nhà băng trong vùng (local bank) thì lĩnh được.

CUT 6

Larry: Interview.

Eliz: Welcome back to Functioning in Business. We’re talking with Ms. Bailey, a manager at Universal Bank. As you heard, Ms. Bailey, the bank didn’t cash the check for the man.
Bailey: That’s right. It’s unusual for a bank to cash an out-of-town check, especially if the check is from a foreign bank.
Eliz: Do you cash personal checks at your bank?
Bailey: Yes, we do, but only if the check is from a local bank. We don’t cash out of town checks.
Eliz: Thank you very much for joining us today, Ms. Bailey.
Bailey: It was my pleasure.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới Language focus, quí vị nghe một câu hỏi rồi trả lời vào chỗ ngưng; sau đó nghe câu trả lời đúng.

CUT 7

Language Focus: Listen and repeat (question ' answer)

Larry: Listen and repeat.
Eliz: Can people exchange dollars for foreign currency at Universal Bank?(pause for repeat)
Larry: Yes, they can.
Larry: People can exchange dollars for all the major foreign currencies.(pause for repeat)
Eliz: Can business travelers get good exchange rates at Universal Bank?(pause for repeat)
Larry: Yes, they can.(pause for repeat)
Larry: But they have to pay a fee to exchange foreign currency.(pause for repeat)
Eliz: Does Universal cash personal checks?(pause for repeat)
Larry: Yes, it does.(pause for repeat)
Larry: But only if the checks are local.(pause for repeat)
Eliz: Does Universal cash out-of-town checks?(pause for repeat)
Larry: No, it doesn’t.(pause for repeat)
Larry: The bank doesn’t cash out-of-town checks.(pause for repeat)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Quí vị vừa học xong bài 51 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 9466   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.