Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 19 - Anh Ngữ sinh động bài 19Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 19. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.
Chủ đề của bài học hôm nay là MAKING AN APPOINTMENT-xin hẹn gặp.
Hãy nghe cô Elizabeth hỏi ông Blake về cuộc nói chuyện với ông Mike Epstein.

GO WELL=tiến-hành tốt đẹp
SET UP A MEETING=ARRANGE A MEETING=hẹn gặp.
LOOK FORWARD TO =mong, chờ. Thí dụ: I'm looking forward to meeting you = tôi mong được gặp ông. Nhận xét: sau “forward to” dùng động tự có đuôi ing [meeting]. Xin mời quí vị nghe:

 

CUT 1

 

Eliz: Mr. Blake, let's talk about your conversation with Mr. Epstein. Do you think the conversation went well?
Blake: Yes, I do. I want to meet with him as soon as possible. And we were able to set up a meeting for the next day, Tuesday. I was looking forward to talking with him.
Eliz: I see. Thank you very much for being on our show.
Blake: It's been my pleasure.
Eliz: Let's take a short break.

 

Music

 

Vietnamese explanation

 

 

Sau đây là phần thực tập lắng nghe và trả lời. Xin nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại, sau đó nghe câu hỏi lại và câu trả lời. Để ý: câu trả lời nằm trong mẩu đàm thoại vừa nghe.

 

CUT 2

 

 

Larry: Question. Listen to the question. Eliz: What company does Mr. Blake work for? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Receptionist: Advanced Technologies. May I help you?
Blake: Yes, this is Charles Blake from International Robotics. I'd like to speak with Mike Epstein, please.
Eliz: What company does Mr. Blake work for?
Eliz: He works for International Robotics. (short pause)

 

Larry: Listen to the question.
Eliz: Who would Mr. Blake like to speak with? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Receptionist: Advanced Technologies. May I help you?
Blake: Yes, this is Charles Blake from International Robotics. I'd like to speak with Mike Epstein, please.
Receptionist: Just a minute and I'll put you through.
Eliz: Who would Mr. Blake like to speak with?
Eliz: He'd like to speak with Mr. Epstein. (short pause)

 

MUSIC

 

 

Vietnamese explanation

 

 

Sau đây là phần Culture Tips: Dealing with Receptionists:
Mách giúp về Văn-hóa: Cách nói với nhân viên giữ máy điện thoại.
Khi ta gọi điện thoại cho một công ty lớn, ta phải nói gì với người giữ máy điện thoại?

 

- Chữ khó:

 

RECEPTIONIST=người giữ máy điện thoại.
TO CALL=gọi điện thoại; make a telephone call.
To answer the phone: trả lời điện thoại.
I'm returning his call=tôi trả lời điện thoại ông đã gọi cho tôi.
The receptionist will put you on hold=nhân-viên giữ điện thoại sẽ bấm nút xin ông giữ máy chờ. [Cũng nói HOLD ON, hay PLEASE HOLD = xin giữ máy, chờ]
HANG UP=gác máy điện thoại.
Identify yourself=hãy nói bạn là ai, tự giới thiệu (tên, làm ở đâu).
That makes sense=điều đó có lý.

 

CUT 3

 

Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our e-mail questions, Gary.
Gary: All right.
Eliz: We have an interesting question today about using telephones in business. A listener writes: “When I make a telephone call to a big company, what should I say to the person who answers the phone?”
Gary: That is a very good question.
At big companies, the people who answer the phones are called receptionists. You have to tell the receptionist who you are and who you want to speak with. You may also have to give some information about the purpose of the call [mục đích của cú điện thoại].
Eliz: Could you explain that again?
Gary: Sure. Here are the three things you should do. First, be sure to identify yourself and the name of your company. Use the expression: This is...”

For example, when I call, I say,";This is Gary Engleton from Culture Tips.”
Next, tell the receptionist who you want to speak to.
The best way to say is,";I would like to speak to... and the person's name.
Eliz: That's not so difficult.
Gary: Then, you can give some information about the purpose of your call. This is especially important if the person may not remember who you are.
For example, you could say,";I met him in Hong Kong last year and he suggested I call when I come to town.”
Eliz: Yes, that makes sense.
Gary: One more tip. If the person called you first, be sure to say,";I'm returning his call.”
Eliz: What happens next?
Gary: After you give your information, the receptionist will put you on hold. That means that you have to wait while the receptionist tries to find the person.
The receptionist will usually say,";Please hold” or “One moment, please.” While you are on hold, you may hear music or just a period of silence. Don't hang up!
Eliz: Thanks, Gary. That was very helpful.
Gary: I'm always glad to help!

 

 

Music

 

 

Vietnamese explanation

 

 

Sau đây quí vị tập điền cho đầy đủ câu bằng những chữ đã nghe trong bài-SENTENCE COMPLETION. Đó là những chữ như receptionist, on hold, identify yourself, put you through.

 

 

CUT 4

 

Larry: Sentence completion.
Larry: Listen. Complete the sentence.
Eliz: A person who answers the telephones is called____________. (short pause)
Eliz: A receptionist. A person who answers the telephones is called a receptionist. (short pause)
Eliz: In a business call, the first thing you should do is to__________.
Eliz: Identify yourself.
In a business call, the first thing you should do is to identify yourself. (short pause)
Eliz: After you give your information, the receptionist will put you______.
Eliz: on hold.
After you give your information, the receptionist will put you on hold.

 

 

Music

 

Vietnamese explanation

 

Sau đây xin nghe một cuộc đàm thoại thương mại, một bà doanh thương gọi điện thoại xin hẹn gặp ông Bliss của hãng kỹ nghệ Webber Industries.
THERE ARE SEVERAL MATTERS I'D LIKE TO DISCUSS WITH YOU= Có nhiều vấn đề tôi muốn bàn với ông.
WHAT TIME WOULD BE CONVENIENT?= Giờ nào thì thuận tiện?
Xin nghe lại mấy lời đàm thoại.

 

 

CUT 5

 

Bliss: Webber Industries. May I help you?
Milton: Yes. This is Roberta Milton.
Bliss: This is Sam Bliss speaking. How are you Ms. Milton?
Milton: Fine, and you?
Bliss: Just fine, thank you.
Milton: I'm calling to see if we can arrange a meeting. There are several matters I'd like to discuss with you.
Bliss: Okay. When would be convenient?
Milton: Could we meet tomorrow?
Bliss: Yes, that's possible. What time would be convenient?
Milton: How about 2:30?
Bliss: Fine. I'm looking forward to seeing you.
Milton: Me too. Okay, in your office at 2:30 tomorrow, right?
Bliss: Right. See you then.
Milton: See you tomorrow.

 

Music

 

Vietnamese explanation

 

Trong phần tới, chúng ta chú ý vào cách đề nghị hẹn gặp-Suggestions. Cần hỏi ngày, giờ và nơi gặp. Xin nghe và lập lại.

 

 

CUT 6

 

Eliz: Now let's focus on Suggestions. Suggesting the time and place for a meeting is an important part of making an appointment.
Larry: Listen carefully.
Eliz: When would be convenient? (pause for repeat)
Larry: Could we meet tomorrow? (pause for repeat)
Eliz: What time would be convenient? (pause for repeat)
Larry: How about 2:30? (pause for repeat)
Eliz: Fine. (pause for repeat)

 

Music

 

Vietnamese explanation

 

Trong phần tới chúng ta nghe Gary Engleton mách cách đề nghị hẹn gặp. Những câu cần để ý như: Could we meet at....? How about...? How does that sound? (Chúng ta có thể gặp lúc...Thế còn....được không? Như vậy được không?)

 

CUT 7

 

 

Larry: Gary's tips.
Eliz: Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to make suggestions. In the Business Dialog, Mr. Bliss asks Ms. Milton to suggest a day for their meeting.
He asks her,";When would be convenient?” Listen to the conversation.
Notice how Ms. Milton uses the expression “Could we meet...” to suggest a day for the meeting.
Milton: I'm calling to see if we can arrange a meeting. There are several matters I'd like to discuss with you.
Bliss: Okay, when would be convenient?
Milton: Could we meet tomorrow?
Bliss: Yes, that's possible.
Gary: Saying,";Could we...” is way to make a suggestion. Another good way to make a suggestion is to say,";How about...?” Let's listen.

 

Bliss: What time would be convenient?
Milton: How about 2:30?
Bliss: Fine.
Gary: You can also make a suggestion by mentioning a time, and then asking “How does that sound?” Listen to the conversation between Mr. Epstein and Mr. Blake. Listen for the expression “How does that sound?” or “How's that sound?”
Epstein: Ah, I'll tell you what. I'm free after eleven o'clock. How's that sound?
Blake: That sounds fine with me.
Gary: Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.

 

Music

 

Eliz: Our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

 

Music

Vietnamese explanation

 

Quí vị vừa học xong bài số 19 trong chương trình Anh Ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 20572   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.