Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 13 - Anh Ngữ sinh động bài 13Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 13. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này trước hết, quí vị nghe chỉ cách nói về quá trình công việc - JOB HISTORY, trong một cuộc phỏng vấn xin việc - JOB INTERVIEW = INTERVIEW FOR A JOB.

FOOD PROCESSING PLANT=xưởng chế biến thực phẩm.
PRODUCT SCHEDULES=thời biểu sản xuất.
ASSISTANT MANAGER=phó quản đốc.
DESCRIBE YOUR JOB HISTORY= hãy mô tả quá trình công việc của ông/bà.
HOW FAR BACK WOULD YOU LIKE ME TO GO?=ông/bà muốn tôi kể từ đoạn nào trong quá trình công việc của tôi?
CURRENT JOB=việc hiện thời.
ASSEMBLY LINE=đường dây chuyền sản xuất, trong đó mỗi người thợ làm một bộ phận của toàn thể sản phẩm.
TO SCHEDULE=phân phối công việc.
SCHEDULING WORKERS ON THE ASSEMBLY LINE=chia việc cho công nhân trên đường dây chuyền sản xuất.
AS GENERAL MANAGER, I MADE SURE PRODUCTION SCHEDULES WERE MET=trong chức vụ quản đốc tổng quát, tôi điều động cho các thời biểu sản xuất được đáp đúng hạn kỳ.
Nhận xét văn phạm: SHE IS BEING ASKED TO TALK ABOUT HER PAST JOBS= bà ta đang được hỏi để nói về các công việc bà đã làm.
Đây là thì present progressive tả một hành động đang xẩy ra ở hiện tại. Đoạn sắp tới, cô White được phỏng vấn về quá trình nghề nghiệp của cô.

 

CUT 1

 

Eliz: Today's Business Dialog is about describing your job history. Let's listen to an example of a person being interviewed for a job. She is being asked to talk about her past jobs.
[Office background sounds - tiếng động trong văn phòng ở phía sau]

Interviewer: Certainly. How far back would you like me to go?
Interviewer: Tell me about the two jobs you held before your current job.
White: All right. Well, from 1991 to 1994 I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was in charge of scheduling workers on the assembly line. Then at the end of 1994 I took a position as general manager with Ace Foods. I held that position until I moved to my current position in 1997.
Interviewer: And what were your responsibilities as general manager?
White: As general manager, I made sure production schedules were met.

 

Music

 

Vietnamese explanation

 

Trong phần kế tiếp, chúng ta chú ý vào phần vụ - JOB HISTORY=mô tả quá trình công việc mình.
Xin ôn lại mấy câu đã học.

-How far back would you like me to go?=Bà hay ông muốn tôi kể ngược lại từ đoạn nào trong quá-trình công-việc của tôi?
-How far back=lùi lại bao xa.
-I was an assistant manager at a food processing plant=tôi làm phụ tá quản đốc trong một xưởng chế biến thực phẩm.
Nhận xét chữ SCHEDULE (danh từ)=thời biểu; và động từ TO SCHEDULE= phân phối công việc theo thời biểu. Trong câu sau đây “scheduling” là động từ. I was in charge of scheduling workers on the assembly line= tôi lo việc xếp đặt công việc cho công nhân trên đường dây chuyền sản xuất. Trong câu sau đây “schedules” là danh từ.
-As general manager, I made sure production schedules were met=trong chức vụ quản đốc tổng quát, tôi phải lo sao cho việc sản xuất được đúng kỳ hạn.
Trong đoạn tới, quí vị nghe rồi lập lại, trước hết lập lại từng đoạn ngắn. Sau đó lập lại cả câu.

 

CUT 2

 

Larry: Focus on Function: Giving job history.
Eliz: Now let's focus on how to talk about your job history.
Larry: Listen and repeat.
Eliz: I was an assistant manager.(Pause for repeat)
Eliz: at a food processing plant.(Pause for repeat)
Eliz: in New Jersey.(Pause for repeat)
Eliz: I was an assistant manager...at a food processing plant...in New Jersey.(Pause for repeat)
Eliz: From 1991 to 1994...I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey.(Pause for repeat)
Eliz: I took a position(Pause for repeat)
Eliz: as general manager(Pause for repeat)
Eliz: with Ace Foods.(Pause for repeat)
Eliz: I took a position...as general manager...with Ace Foods.(Pause for repeat)
Eliz: At the end of 1994...I took a position as general manager with Ace Foods.(Pause for repeat)

Music

 

Vietnamese explanation

 

Trong phần Gary's Tip - lời mách giúp của Gary, quí vị nghe Gary chỉ cách nói về quá trình công việc của mình.
Thường có bốn phần: một là job title - chức vụ; hai là where you worked - làm ở đâu; ba là when you held the position - làm trong thời gian nào; và bốn là what your job responsibilities were - trách nhiệm trong công việc đó là gì.

 

CUT 3

 

Larry: Gary's Tips.
Eliz: Welcome back. It's time for Gary's tips. What's your topic for today, Gary?
Gary: Today I'll be talking about describing your job history. Last week we talked aout how to talk about your education background in a job interview. Often you will be asked in a job interview to describe your job history. An interviewer might ask you to describe the previous jobs you have held. In your description, you should say what your job title was, where you worked, when you held the position, and what your job responsibilities were.

 

Let's listen to a portion of the Business Dialog where Ms. White tells about her job at a food processing plant. Try to answer these two questions: What was Ms. White's job title? Where did she work? Let's listen.

 

Interviewer: Tell me about your two jobs you held before your current job.
White: All right. Well, from 1991 to 1994 I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey.

 

Gary: What was Ms. White's job title?
-She was assistant manager.
Where did she work?
-Ms. White didn't give the name of the company, but she said she worked at a food processing plant in New Jersey.

Listen again to part of the dialog, and answer these two questions:

 

When did Ms. White work as assistant manager? What were Ms. White's responsibilities?
Let's listen.
White: Well, from 1991 to 1994 I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey. I was in charge of scheduling workers on the assembly line.

 

Gary: When was Ms. White assistant manager?
-She was assistant manager from 1991 to 1994.
And what were Ms. White's responsibilities?
-She was in charge of scheduling workers.

Well, that's all we have time for today.
I hope today's tips were helpful!
Eliz: Thanks very much, Gary.

 

Music

 

Vietnamese explanation

 

Bây giờ để ôn lại, mời quí vị nghe lại một câu dài tả quá trình công việc. Câu này gồm nhiều đoạn ngắn.
From 1991 to 1994/I was an assistant manger/at a food processing plant/ in New Jersey.
Bây giờ nghe câu này đọc nhanh hơn:
From 1991 to 1994 I was an assistant manger at a food processing plant in New Jersey.
Xin nghe rồi lập lại.

 

CUT 4

Larry: Listen and repeat.
Eliz: I was an assistant manager.(Pause for repeat)
Eliz: at a food processing plant.(Pause for repeat)
Eliz: in New Jersey.(Pause for repeat)
Eliz: I was an assistant manager...at a food processing plant...in New Jersey.(Pause for repeat)

Vietnamese explanation

 

Bây giờ, để ôn lại, mời quí vị nghe lại đoạn hai của bài học, trong đó Ông Gary khuyên quí vị nói bốn điểm khi được phỏng vấn về việc làm cũ của mình. Rồi quí vị nghe cô White được phỏng vấn về quá trình nghề nghiệp của cô.

 

CUT 5

 

Larry: Gary's Tips.
Eliz: Welcome back. It's time for Gary's tips. What's your topic for today, Gary?
Gary: Today I'll be talking about decribing your job history. Last week we talked about how to talk about your education background in a job interview.
Often you will be asked in a job interview to describe your job history.
An interviewer might ask you to describe the previous jobs you have held.
In your description, you should say what your job title was, where you worked, when you held the position, and what your job responsibilities were.

Let's listen to a portion of the Business Dialog where Ms. White tells about her job at a food processing plant.

Try to answer these two questions: What was Ms. White's job title? Where did she work?

Let's listen.

Interviewer: Tell me about your two jobs you held before your current job.
White: All right. Well, from 1991 to 1994 I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey.
Gary: What was Ms. White's job title?
-She was assistant manager.
Where did she work?
-Ms. White didn't give the name of the company, but she said she worked at a food processing plant in New Jersey.

 

Listen again to part of the dialog, and answer these two questions: When did Ms. White work as assistant manager? What were Ms. White's responsibilities?

 

Let's listen.

White: Well, from 1991 to 1994 I was an assistant manager at a food processing plant in New Jersey.
I was in charge of scheduling workers on the assembly line.
Gary: When was Ms. White assistant manager?
She was assistant manager from 1991 to 1994.
And what were Ms. White's responsibilities?
She was in charge of scheduling workers.
Well, that's all we have time for today. I hope today's tips were helpful!
Eliz: Thanks very much, Gary.

 

Music

 

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

 

Music

Vietnamese explanation

 

Quí vị vừa học xong bài số 13 trong chương trình Anh Ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 20816   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.