Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Missing item claim - Khiếu nại mất đồMr. Chad Thomas, Agent
Moving Van Lines, Ltd.
street address
city, state ZIP

Dear Mr. Thomas,

Regarding our move on May 2 to Atlanta, Georgia, order #000 000, weight 3,000 pounds - I checked the inventory carefully on the day of delivery and was dismayed to see that one box was missing.
Your men were as concerned as I was, and spent quite a bit of extra time with me trying to find the box which contained a good portion of my fine china. Mr. Barber, the driver, assured me that a tracer would be put on it. I marked the box missing on the inventory sheet and signed it.
That was 30 days ago and I still haven't heard from you. The approximate value of the contents of that box is $500. We did purchase liability insurance fromyou (policy #000 000) and expect full payment promptly if our china is not recovered.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ngài Chad Thomas, Tổng Đại lý
Công ty vận chuyển hữu hạn Moving Xan Lines
Địa chỉ đường phố
Mã số thành phố, bang

Ngài Thomas mến,

Nói về việc chuyển nhà vào ngày mồng 2 tháng 5 tới Atalanta, Georgia, số #000 000, trọng lượng 3.000 cân - tôi đã xem kỹ lại bảng kiểm kê vào ngày giao đồ đạc và đã thất kinh thấy rằng một chiếc hộp bị bỏ sót.
Tôi đã liên hệ với người của ông và đã cho họ thêm thời gian để tìm ra chiếc hộp chứa một bộ phận quan trọng bằng sứ rất quý. Ngày Barber, tài xế đã cam đoan với tôi rằng một ai đó đã xếp hộp vào rồi. Tôi đã đánh dấu chiếc hộp bị mất ở tờ khai báo đồ đạc và đã ký tên rồi.
Đó là chuyện cách đây 30 ngày mà tôi vẫn chưa thấy ngài hồi âm. Cho nên giá trị xấp xỉ của vật trong hộp là 500 đô. Chúng tôi đã bảo hiểm đồ vật (giấy số #000 000) và chờ đợi số tiền bồi thường đầy đủ ngay lập tức nếu chúng tôi không được trả lại đồ sứ đó.

Cảm ơn,
Views: 12847   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.